Spring naar content

Aandacht voor homoacceptatie in de sport op de juiste plek

Sinds 2008 wordt er onderzoek gedaan naar de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport. In 2017/2018 voerde het Mulier Instituut weer een vervolgmeting uit, waaruit blijkt dat de beleidsinzet van de afgelopen 10 jaar voorzichtige resultaten laat zien. De algemene acceptatie is groot, en belangrijk is dat de aandacht voor het onderwerp op de juiste plek aankomt. Maar veranderingen in gedrag en perceptie blijven nog achter.

Het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord of minachting is in de sport niet ongebruikelijk, zeker niet onder mannelijke teamsporters. Toch is de algemene acceptatie van seksuele diversiteit in de sport groot. Ook onder mannelijke teamsporters, op wie het homo-acceptatiebeleid vooral is gericht. Zo vindt 87 procent van alle verenigingssporters en 84 procent van de mannelijke teamsporters het geen enkel probleem wanneer een medesporter aangeeft homoseksueel te zijn.

Aandacht op de goede plek

Positief is dat de algemene homoacceptatie onder mannelijke teamsporters dus lijkt toe te nemen. Ook geven mannelijke teamsporters het vaakst aan dat er in het afgelopen jaar bij hun sportvereniging positieve aandacht is geweest voor de acceptatie van homoseksualiteit. Aandacht voor dit thema blijkt hiermee dus op de goede plek terecht te komen. Maar die aandacht sorteert nog weinig effect als het gaat om veranderingen in gedrag, zoals het maken van homo-negatieve grappen en opmerkingen. Ook verandert er nog weinig in perceptie, bijvoorbeeld belang dat gehecht wordt aan sanctioneren van homograppen.

Voetbalverenigingen

Als we specifiek kijken naar voetbalverenigingen, zien we dat dat bijna de helft van de voetbalverenigingen aangeeft dat homonegativiteit in hun vereniging voorkomt. Dit is bijna vier keer zoveel als bij andere sportverenigingen. Twee derde van de voetbalverenigingen geeft aan expliciet beleid te hebben, gericht op het tegengaan van discriminatie naar seksuele voorkeur. Voor de acceptatie van homoseksualiteit en effectiviteit van beleid kan dat als een positieve ontwikkeling worden gezien. Beleidsaandacht blijft echter nodig om positieve veranderingen in daadwerkelijk gedrag (minder ‘homograppen’) te bereiken.

Vooral voetbalverenigingen hebben expliciet beleid gericht op het tegengaan van discriminatie, inclusief discriminatie naar seksuele voorkeur. Dit geldt voor twee op de drie voetbalclubs tegenover één op de vijf overige verenigingen. Lees hier meer over de aandacht voor homo-acceptatie binnen voetbalverenigingen.

Meer resultaten

Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • Eén derde van de mannelijke teamsporters geeft aan dat ‘homo’ of ‘mietje’ een soort scheldwoord is als mannelijke sporters minder goed presteren. Onder de totale groep verenigingssporters is dat ongeveer een kwart.
  • Mannelijke teamsporters geven bijna twee keer zo vaak aan (18%) dat in hun sportgroep regelmatig grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over homoseksualiteit dan andere sporters.
  • Bij 18 procent van de mannelijke voetballers is bij hun sportvereniging positieve aandacht geweest voor LHBT-acceptatie.
  • De algemene acceptatie van homoseksuele medesporters laat vanaf 2008 een positieve ontwikkeling zien onder mannelijke teamsporters. Dat geldt niet voor de uitkomsten op de stelling dat scheidsrechters homonegatieve uitlatingen zouden moeten bestraffen.
  • Twee derde van de voetbalverenigingen heeft expliciet beleid gericht op het tegengaan van discriminatie naar seksuele voorkeur, tegenover twee vijfde bij andere clubs.
  • Een kwart van de Nederlanders vindt het een goed idee als sportaccommodaties ook sekseneutrale toiletten en kleedruimtes krijgen om de toegankelijkheid voor transgender/intersekse personen te vergroten.

Onderzoek LHBTI in de sport

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde wedstrijd)sport. Dit programma is de afgelopen jaren deels geïntegreerd binnen het bredere beleidsprogramma Naar een Veiliger Sport Klimaat. Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere metingen (2008, 2010 en 2013), voerde het Mulier Instituut in 2017/2018 deze vervolgmeting uit.

Meer lezen

Klik hier om het factsheet ‘LHBTI in de breedtesport’ te downloaden. Dit factsheet is onderdeel van een lopend onderzoek naar LHBTI in de sport.