Spring naar content

Beleidswijzer Sport en Bewegen voor sport- en beweegbeleid

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Het herzien van bestaand sport- en beweegbeleid, wat blijft overeind en wat niet? Hoe doen andere gemeenten dat? Ga je het wiel opnieuw uitvinden? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? De Beleidswijzer Sport en Bewegen is een handig hulpmiddel om beleidsadviseurs van gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Download: Beleidswijzer Sport

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren. Voor iedereen uit de sectoren sport, welzijn, gezondheid, onderwijs en ruimtelijke ordening die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en coördineren van het sport- en beweegbeleid.

Download de beleidswijzer op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen

Nieuwe maatschappelijke verhoudingen

Lange tijd was sportbeleid vooral accommodatiebeleid. Tegenwoordig is sportbeleid veel meer gericht op sportstimulering. En het gaat zelfs een stapje verder: sport en bewegen inzetten als middel binnen andere beleidsterreinen. In 2007 bracht Kenniscentrum Sport de Beleidswijzer Sport en Bewegen uit. Om beleidsadviseurs van gemeenten te ondersteunen en inspireren bij het opstellen van sport- en beweegbeleid.

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sport- en beweegbeleid, hebben geleid tot nieuwe inzichten. Denk aan een terugtrekkende overheid met als gevolg nieuwe verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers. Deze veranderende rol van de burger bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering heeft uiteraard invloed op het lokale sport- en beweegbeleid.

Sport en bewegen als middel voor maatschappelijke doelen

Ook de visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich. Het wordt steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Deze en andere ontwikkelingen waren aanleiding om de Beleidswijzer Sport en Bewegen een flinke update te geven.

Vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen

De vernieuwde Beleidswijzer Sport en Bewegen is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Het is tot stand gekomen met medewerking van diverse gemeenten. Wat nieuw is, zijn onder andere de overwegingen om wel of geen zelfstandig sport- en beweegbeleid te schrijven. Het is niet altijd nodig om een aparte nota of visie op te stellen. Sport en bewegen kan ook integraal deel uitmaken van gezondheidsbeleid. Sport- en beweegbeleid hoeft bovendien geen dik pak papier te zijn. Het kan ook bestaan uit een schematische weergave van doelen en resultaten.

8 stappen van de Beleidswijzer Sport en Bewegen

  1. Aanleiding
  2. Proces architectuur
  3. Analyse
  4. Visie, doelen en doelgroep
  5. Beleidskeuzes en thema’s
  6. Uitvoering
  7. Monitoring en evaluatie
  8. Verankering

Het stappenplan geeft inzicht in elementen van beleidsvorming, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Beleidsvorming is niet per definitie een volgtijdelijk proces. Elementen of stappen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden. Afhankelijk van de fase waarin de gemeente zich bevindt, kunnen delen van het stappenplan worden gevolgd en uitgewerkt.

Aanvullend op de Beleidswijzer heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen nu een checklist gemaakt die ondersteuning biedt bij het inrichten van een kader- of beleidsnota. Als je de onderdelen uit de checklist volgt en vult met inhoud van de Beleidswijzer, schrijf je makkelijk een nota. Handig!

Lees ook:

Alle beleidsinstrumenten op een rij

Voor het overzicht zetten we nog even alle andere beleidsinstrumenten op een rij:

Meer weten of advies op maat?

Voor vragen, opmerkingen en suggesties, maar ook voor advies op maat voor uw gemeente: neem contact op met Laura Butselaar van Kenniscentrum Sport & Bewegen, laura.butselaar@kenniscentrumsportenbewegen.nl, 06-21649590.