Spring naar content

Bewegen als thema voor Teams voor persoonlijke zorg

“Als we het welbevinden van de mensen op een zo hoog mogelijk plan houden, dan is het leven weer genietbaar”

Dit was een uitspraak van één van de aanwezige familieleden tijdens een bijeenkomst van ‘Teams voor persoonlijke zorg’ van een psychogeriatrische afdeling binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), locatie Het Meulenbelt in Almelo. Familieleden, medewerkers, vrijwilligers waren voor de tweede keer bij elkaar om het gesprek te voeren over hoe zij samen in teams voor persoonlijke zorg het leven ‘weer genietbaar’ kunnen maken samen met cliënten. Het onderwerp bewegen kreeg op deze avond ook een belangrijke plek.

Bewegen op een hoog plan

Binnen TMZ hebben we het thema beweging hoog op de agenda staan. Er is een projectgroep samengesteld bestaande uit 8 personen met verschillende functies, werkzaam op diverse locaties van TMZ. Het doel van de projectgroep is om bewegen altijd een onderdeel te laten zijn van het leven van iedere cliënt, ook wanneer dit niet vanzelfsprekend lijkt. Binnen TMZ zijn we recent ook gestart met het traject ‘Teams voor persoonlijke zorg‘ . Meteen kwam de gedachte op dat deze twee trajecten wel eens heel goed op elkaar zouden kunnen aansluiten, en dat bleek tijdens de bijeenkomst van 9 mei jl.

Droomsessie

De eerste bijeenkomst droomsessie ‘Teams voor persoonlijke zorg’ op 7 maart jl. bracht verbeter-onderwerpen naar voren als: fijne sfeer voor iedereen, eigen regie van de bewoner centraal stellen, zelfredzaamheid bevorderen, communicatie; iedereen voelt zich onderdeel van het team en het verwelkomen van nieuwe cliënten, familie en vrijwilligers. In de tweede bijeenkomst stond verdere uitwerking hiervan centraal en hebben we het thema bewegen geïntroduceerd.

Dat kwam wel binnen…

Toen het Kenniscentrum Sport een uitleg gaf over wat bewegen oplevert en wat er gebeurt met mensen als ze inactief of passief zijn, maakte dit grote indruk. Vooral toen het over dementerenden en bewegen ging, kwam het voor sommige familieleden heel dichtbij. Na deze uitleg hebben we met de aanwezigen onze wensen en plannen besproken, en daar antwoordde iedereen volmondig “ja” op.

Bewegen als startthema in de Teams voor persoonlijke zorg

De aanwezigen kregen meteen beelden bij het thema Bewegen. “Dit thema is lekker concreet, en het draagt bij aan verschillende thema’s die we hebben genoemd: eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënten”, vertelde één van de aanwezigen. Ook kan het een manier zijn om de onderlinge communicatie te versterken. Bewegen is immers iedereens zorg, van de cliënt, familie, vrijwilligers en medewerkers! Bewegen is een verbindend en positief onderwerp. Het biedt de mogelijkheid om hier echt samen aan te werken.

Bewegen is een verbindend en positief onderwerp. Het biedt de mogelijkheid om hier echt samen aan te werken.

Warm welkom voor nieuwe bewoners

Ook het verwelkomen van nieuwe bewoners, familieleden was een aandachtsthema. De manier waarop je met nieuwe bewoners een intakegesprek vorm geeft, heeft veel invloed op een goede start. Niet uitgaan van ‘waar heeft mevrouw moeite mee’, maar uitgaan van ‘wat kon mevrouw tot voor kort nog wel’. Dan gaan we alles in het werk stellen om dit zoveel mogelijk te realiseren. Hiermee voorkom je ook dat mensen bij binnenkomst al veel inactiever worden en dat mensen verwachten dat alles van ze overgenomen wordt.

Hoe nu verder?

De werkgroep Beweegstimuleren TMZ
(Foto: Kenniscentrum Sport)

We gaan op korte termijn een nulmeting uitvoeren samen met het Kenniscentrum Sport. Wat gebeurt er al allemaal op beweeggebied? Wat kan er beter? Dit bespreken we in juni weer samen in het licht van de andere thema’s. We hopen dan voor de zomer een frisse start te maken met een zo goed mogelijk welbevinden van onze cliënten! En als dit goed werkt, willen we dit TMZ-breed verder implementeren.

Namens de werkgroep Beweegstimuleren TMZ,
Francisca Rink en Michelle Nijhuis-Geerdink
Fysiotherapeuten TMZ