Spring naar content

Bewegen, het nieuwe normaal

De aandacht voor voldoende sport en beweging als onderdeel van een vitale samenleving groeit. Mede omdat de sport- en beweegsector én zorgprofessionals zich hier hard voor maken. Ook het ministerie van VWS is zich ervan bewust dat een gezonde leefstijl essentieel is. En: dat beweging een belangrijke sleutel is om tot zo’n leefstijl te komen. Daarom werkt het ministerie momenteel aan een ‘Routekaart bewegen’.

Bewustwording gezonde leefstijl

Voldoende sporten en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, blijkt onder meer uit het percentage mensen dat voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Dat ligt op zo’n 49 procent. Hier valt dus nog een wereld te winnen. De coronacrisis, met alle gevolgen van dien, resulteert in meer bewustwording van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl leidt immers tot een grotere fitheid, wat zowel de preventie als het herstel van corona ten goede komt. Zo’n gezonde leefstijl omvat ook voldoende beweging, verspreid over de dag.

Routekaart bewegen

Dat hier nog veel stappen gezet kunnen worden, beseft ook het ministerie van VWS. In een brief aan de Tweede Kamer hebben minister Tamara van Ark voor Sport en staatssecretaris Paul Blokhuis van Preventie eind oktober 2020 toelichting gegeven op het plan om Nederlanders meer in beweging te krijgen.

“Startpunt is het in kaart brengen van het ‘bewegen in het dagelijks leven’ van verschillende groepen mensen in diverse levensfasen. Vervolgens brengen we kansrijke initiatieven/interventies in kaart, inclusief de benodigde financiële investeringen. In deze routekaart komt het uitbreiden van bewegen in het dagelijks leven centraal te staan. Waarbij het onderscheid maken naar verschillende groepen en levensfasen een belangrijk aandachtspunt is”, aldus de beide bewindslieden.

Aansluiten bij het Preventieakkoord

Een van de ambities van het huidige Preventieakkoord is dat in 2040 driekwart van de bevolking aan de Beweegrichtlijnen voldoet. Dat is een behoorlijke uitdaging. Maar met deze routekaart wordt in elk geval weer een stap in die richting gezet. In samenwerking met andere ministeries en een afvaardiging vanuit de sportsector en de wetenschap streeft het ministerie van VWS ernaar deze routekaart op te leveren in april 2021. De routekaart kan helpen bij het formuleren van beleid van het volgende kabinet. “Waar mogelijk worden ook in deze kabinetsperiode initiatieven ondernomen om bewegen te stimuleren”, beloven Van Ark en Blokhuis in de Kamerbrief.

Maatschappelijk belang van bewegen

Onderdeel van de aanleiding voor dit plan is een brief namens een aantal prominenten uit de sport- en beweegsector, met de oproep sporten en bewegen meer te integreren in het dagelijks leven. Oftewel: ‘Bewegen het nieuwe normaal’. Op basis van een breed gesteunde motie van de SP eind juni, is het kabinet aan de slag gegaan. De vraag aan het kabinet is om het maatschappelijk belang van voldoende bewegen te benadrukken en tot een rijksbrede aanpak te komen. Inmiddels is hiervoor dus een interdepartementale werkgroep samengesteld. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft ter voorbereiding van die werkgroep voor de gekozen thema’s input aangeleverd.