Spring naar content

Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben aandacht voor gehandicaptensport

Gehandicaptensport staat volop in de belangstelling bij gemeenten. Het Mulier Instituut deed onderzoek naar de positie van gehandicaptensport in gemeentelijk beleid.

Het sport- en beweegbeleid in het programma Grenzeloos actief, maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen.

Het Mulier Instituut heeft, in opdracht van Grenzeloos actief, onderzoek gedaan naar de positie van gehandicaptensport in gemeentelijk beleid. Het betreft een vervolg op een onderzoek uit 2016. Maar liefst 166 gemeenten namen aan het onderzoek deel door een vragenlijst in te vullen en 104 gemeentelijke coalitieakkoorden voor de periode 2018-2022 zijn geanalyseerd.

Verminder belemmeringen!

Door regionale samenwerkingen is het mogelijk veel belemmeringen weg te nemen waardoor mensen met een beperking meer kunnen sporten. Meer weten over het opzetten van een regionale samenwerking?

Lees meer!

Resultaten gemeenten

Nagenoeg alle gemeenten die deelnamen aan het onderzoek (163) hebben beleidsdoelstellingen, uitvoeringsnotities en/of activiteiten op het gebied van gehandicaptensport. Verder komen de volgende resultaten naar voren:

  • Veertien gemeenten spreken in hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 over sport of bewegen voor mensen met een beperking of handicap. Daarnaast spreekt één gemeente over gehandicaptensport. De gemeenten met aandacht voor het thema benoemen onder andere de ambities: Sportverenigingen motiveren om inclusief beleid te maken en uit te voeren. En: Buurtsportcoaches inzetten om de weg naar sport- en beweegaanbod makkelijker te maken voor mensen met een beperking.
  • Net als in 2016 heeft in 2018 twee derde van de gemeenten (65%) beleidsdoelstellingen voor gehandicaptensport. Het grootste gedeelte van de gemeenten met beleidsdoelstellingen heeft deze genoteerd in de beleidsnota sport en bewegen (83%).
  • De helft van de gemeenten (51%) zegt gehandicaptensport te hebben opgenomen in een uitvoeringsnotitie. Daarnaast geeft nog eens 17% aan een uitvoeringsnotitie in ontwikkeling te hebben. Gehandicaptensport is het vaakst opgenomen in uitvoeringsnotities over sport (en bewegen) en in uitvoeringsnotities over de inzet van buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen.
  • Bijna alle gemeenten voeren activiteiten uit ten aanzien van gehandicaptensport (98%). De meest uitgevoerde activiteit is de inzet van buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen, en dit wordt vaker genoemd dan in 2016. Andere veel uitgevoerde activiteiten door gemeenten zijn regionale samenwerking, het opzetten/versterken van passend sport- en beweegaanbod en het inzichtelijk maken van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.
  • 69% van de gemeenten neemt deel aan een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten. Nog eens 15% is niet aangesloten bij een verband, maar werkt wel met andere gemeenten samen op het thema gehandicaptensport.
  • Het aantal gemeenten dat buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen inzet voor gehandicaptensport is hoger in 2018 (74%) dan in 2016 (65%).
  • Bijna alle gemeenten borgen hun beleid en activiteiten op meerdere manieren. De meest voorkomende manier van borging is door beleid en activiteiten te beleggen bij buurtsportcoaches. Ook borgen gemeenten door regionaal samen te werken en door beleid vast te leggen in gemeentelijke documenten.
  • Succesfactoren voor uitvoering en borging van het beleid ten aanzien van gehandicaptensport zijn volgens gemeenten vooral regionale samenwerking, het opnemen van concrete doelstellingen in beleid, het goed in beeld brengen van het beschikbare aanbod en het hebben van aandacht voor de doelgroep.
  • Belemmeringen zijn volgens gemeenten onder andere de moeilijk bereikbare doelgroep, een gebrek aan beleid, een gebrek aan aanbod en een gebrek aan tijd en financiële middelen.

Wil je weten hoe sport- en beweegaanbod op dit moment georganiseerd is in Nederland? Mulier onderzocht dit bij sportverenigingen, zwemorganisaties en fitnesscentra.

Conclusie

Gehandicaptensport staat volop in de belangstelling van de Nederlandse gemeenten. Zo goed als alle gemeenten hebben beleidsdoelstellingen, uitvoeringsnotities en/of activiteiten op het gebied van gehandicaptensport.

Een vergroting van de aandacht voor gehandicaptensport is ten opzichte van 2016 zichtbaar in ondernomen activiteiten, deelname aan samenwerkingsverbanden en de inzet van buurtsportcoaches. Gemeenten voeren meer verschillende activiteiten uit, en meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in om aan (een deel van) die activiteiten invulling te geven.

Op een aantal punten zijn de ontwikkelingen minder zichtbaar. Het percentage gemeenten dat beleidsdoelstellingen heeft voor gehandicaptensport is bijvoorbeeld niet hoger dan in 2016. Daarnaast heeft de helft van de gemeenten gehandicaptensport opgenomen in een uitvoeringsnotitie.

Lees meer: