Spring naar content

Buurtsportcoaches en cultuurcoaches combineren hun aanbod in Leidschendam-Voorburg

Ouderen uit woonzorginstellingen die publiek zijn bij festivals waar de jeugd hun geleerde kunsten showt. Meidenavonden met dans, koken, games en sport. Ouderendagen sport en cultuur. Multisport in de wijk. Buitenspeeldag met dansworkshops op de Krajicek Playground… Dit is slechts een greep uit het activiteitenaanbod van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (SenW-LV) waarin verbinding centraal staat.

Verbinding met cultuur en sociaal domein

  • Verbinding tussen sport en cultuur; de buurtsportcoaches – die bij SenW-LV buurtcoaches genoemd worden – en de cultuurcoaches werken vanuit één organisatie en bundelen kennis en aanbod, zodat er ruime keus is voor alle doelgroepen die ze bedienen.
  • Verbinding met jongerenwerk; de jongerenwerkers zijn ook in dienst van SenW-LV en werken samen zodat hun bereik en waarschijnlijk ook het effect groter is.
  • Verbinding met eerstelijnszorg; voor een betere verwijzing van zorg naar beweegaanbod in de wijk, maar ook naar een workshop over gezond koken, zang of dans.
  • Maar ook verbinding met de opbouwwerkers en vrijwilligers van Woej en de wijkmanagers. Zij weten wat er leeft in de wijken en schakelen de buurtcoaches in bij vragen.

Daarnaast is ook de JOGG regisseur in dienst bij SenW-LV, waardoor gezonde voeding en het JOGG netwerk automatisch meegenomen wordt in het aanbod.

Jeugd

Viviënne Knegtmans en Tim Opmeer
Viviënne Knegtmans en Tim Opmeer

SenW-LV werkt vanuit vijf pijlers. Binnen de pijler ‘Brede school en wijk’ ligt de focus uiteraard op jeugd en zorgt Tim Opmeer als coördinator voor de afstemming met de gemeente, schooldirecties, kinderopvangorganisaties en welzijn partners.

In vijf aandachtswijken krijgen de kinderen via de brede school een gevarieerd aanbod aangeboden. De buurtcoaches stellen dit aanbod vraaggericht op, door het afnemen van enquêtes onder kinderen, ouders en leerkrachten en door goed af te stemmen met partners in de wijk. De activiteiten variëren van sport (van balsporten tot denksport) tot cultuur (dans, knutselen, mode, muziek, koken, etc.), natuur en techniek.

Er wordt actief gewerkt aan ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld door ouder-kind-workshops aan te bieden en door ouders uit te nodigen om de laatste les van een blok mee te doen. Maar zeker ook door bijzondere festivals die vier keer per jaar georganiseerd worden en waar kinderen hun talenten, kunstwerken en ontwerpen kunnen showen in een echt theater of op een plein in de wijk.

Wakker schudden

In de sportwereld heerst over het algemeen een mentaliteit van “geen woorden maar daden”. Tim geeft echter aan: “Ik verdiep me veel in wat er elders gebeurt op gebied van sport en bewegen. Ik ga op zoek naar beschikbare kennis en voorbeelden via websites en social media. Wat ik lees, probeer ik te vertalen naar onze praktijk.” Daarbij probeert hij zijn collega’s ook wel eens te prikkelen, om creativiteit te bevorderen.

Tim vertelt: “de laatste tijd wordt er veel geschreven over de veranderende mentaliteit en behoeften van sporters. Daar wil ik dan ook iets mee doen lokaal, maar hiervoor moet je je collega’s als het ware eerst wakker schudden. Bijvoorbeeld door te roepen dat de traditionele verenigingen over een aantal jaar niet meer bestaan. Samen gaan we dan op zoek naar een manier om hierop in te spelen.

Hier is de pilot multisport uit ontstaan in een wijk met Gymnastiekvereniging Gymnova, Hockeyclub Cartouche en Tafeltennisvereniging VVV. Zij bieden kinderen een divers aanbod, zodat ze niet hoeven te kiezen voor één sport. De pilot is een succes, er is zelfs een wachtlijst. Daarom willen we het multisport project uitbreiden naar twee andere wijken en gaan we met 9 verenigingen samenwerken.”

Meer jeugdleden actief betrokken

foto: ©rolf van koppen fotografie

Coördinator Viviënne Knegtmans benoemt een ander paradepaardje van SenW-LV, namelijk de Sport Club Academy (SCA) die valt onder de derde pijler ‘Verenigingsondersteuning’.

Met de Sport Club Academy leert een jeugdlid (13-18 jaar) op een sportvereniging meer dan alleen sportvaardigheden. Door taken uit te voeren voor, door en met de vereniging, ontwikkelen de jeugdleden competenties die ook van belang kunnen zijn in hun opleiding of toekomstige werk.

Doel van dit project is een win-win situatie te creëren voor enerzijds de vereniging en anderzijds de deelnemende jeugd. De Sport Club Academy levert een bijdrage aan een gestructureerd vrijwilligersbeleid voor de vereniging. Deelnemers krijgen begeleiding binnen de vereniging van experts op bijvoorbeeld media en communicatie, ICT, clubhuiszaken en training en werken zo aan hun eigen ontwikkeling en aan de vereniging.

Sport is voor iedereen

Tot de pijler verenigingsondersteuning behoort ook de meerjarencampagne ‘Sport is voor iedereen’. Het filmpje dat SenW-LV in 2017 liet maken is een succes en werd door meerdere gemeenten overgenomen. In de film laten sporthelden van tien sportverenigingen uit Leidschendam-Voorburg op ludieke wijze van zich horen. Hiermee dragen zij uit dat iedereen welkom is bij hun club en zichzelf kan en mag zijn, dat iedereen gelijk is en niemand buitenspel wordt gezet vanwege zijn of haar afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Samenwerking met jongerenwerk

Naast buurtcoaches en cultuurcoaches heeft SenW-LV ook jongerenwerkers in dienst. Samenwerking tussen deze professionals is van grote meerwaarde, in het bereiken, aanspreken en in beweging krijgen van jongeren. Wanneer de buurtcoaches problemen signaleren bij de jeugd tijdens of rondom activiteiten, dan schakelen ze een jongerenwerker in die een coachingstraject of inloopactiviteit kan starten.

Andersom kunnen de jongerenwerkers op straat en bij hun activiteiten jongeren ‘scouten’ om als scholarshipper aan de slag te gaan op de Krajicek Playgrounds. Onder begeleiding van de buurtcoach verzorgen de jongeren sportactiviteiten; zij ontvangen daarvoor een studiebeurs. “Dit proberen we regelmatig samen met een jongerenwerker te doen. Wij zijn goed in het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten, maar die jongerenwerker kan de jongeren veel beter bereiken en aanspreken op hun gedrag. En we leren natuurlijk van elkaar!”

Sommige (hang)jongeren kun je makkelijker bereiken met of via sport, gewoon omdat ze dat leuk vinden om te doen. Sporttrainers of buurtsportcoaches kunnen hier gebruik van maken; door samen te sporten, of door ze te trainen, kunnen ze in contact komen met deze jongeren. Sporttrainers of buurtsportcoaches kunnen op die manier soms makkelijker dingen bespreken of signaleren dan hulpverleners.

Dat klinkt alsof het allemaal vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Tim: “In de samenwerking met jongerenwerk merken we wel dat zij een andere manier van werken hebben dan wij. Hierdoor moeten we van beide kanten soms schakelen om elkaar goed te begrijpen. Uiteindelijk komen we daar altijd wel uit door in gesprek te blijven. Zeker omdat we van elkaars kracht uitgaan en elkaar daardoor juist versterken.”

Kwetsbare doelgroepen

Recent is de eerste seniorendag Sport en Cultuur georganiseerd als afsluiter van de Nationale Sportweek 2018. Viviënne: “De ouderen konden kiezen uit vele activiteiten, van jeu de boule, tafeltennis en walking football tot dansbingo, schilderen en tekenen. Het was een fantastische dag en zeker voor herhaling vatbaar.”

Daarnaast zetten de buurtcoaches en de cultuurcoaches van SenW-LV zich ook in voor mensen met een beperking en voor vluchtelingen.

Samenwerken sport en cultuur

Het gecombineerde aanbod van sport en cultuur wordt enthousiast ontvangen door de deelnemers, weet SenW-LV uit de tevredenheidsonderzoeken die ze standaard doen. Dit blijven ze dus zeker doen in Leidschendam-Voorburg.

Daarnaast is het doel voor 2019 om ook de eerder genoemde Sportstrippenkaart te combineren met de Cultuurkaart. Tim: “We kijken breder dan alleen sport en bewegen. Ons doel is mensen, juist ook kwetsbare groepen, te activeren en mee te laten doen in de wijken.” De samenwerking levert ook de professionals winst op. Viviënne: “De buurtcoaches, cultuurcoaches en jongerenwerkers leren van elkaar, tijdens activiteiten en gezamenlijke projecten. Soms organiseren of volgen we ook workshops of trainingen samen, omdat het werk in de basis toch veel op elkaar lijkt.”

Meer informatie