Spring naar content

Curriculum.nu bereidt voor op een leven lang met plezier bewegen

Het onderwijs in Nederland is in beweging. Wat moeten kinderen kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Dat is de hoofdvraag van Curriculum.nu. Wat betekent de curriculumherziening voor jou als vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkracht of combinatiefunctionaris?

In Curriculum.nu worden de huidige onderwijsdoelen aangepast naar nieuwe onderwijsdoelen binnen negen leergebieden. Bewegen en Sport is er daar één van. Leerlingen goed leren bewegen blijft daarin het belangrijkste doel. Maar de manier waarop we dat doen verandert.

Voor het leergebied Bewegen en Sport zijn een visie, een grote opdracht en diverse bouwstenen ontwikkeld, voor zowel het primair onderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs. “Een leven lang met plezier bewegen” is de missie van het nieuwe curriculum Sport en Bewegen. Het belangrijkste doel is: goed leren bewegen.

8 opdrachten voor het bewegingsonderwijs

Wat betekent ‘goed leren bewegen’? Dit hebben de makers van het nieuwe curriculum uitgewerkt in 8 grote opdrachten voor het bewegingsonderwijs:

 1. Een gevarieerd beweegaanbod
 2. Beter leren bewegen
 3. Actieve en gezonde leefstijl
 4. Beweegidentiteit
 5. Taken en rollen in beweegsituaties
 6. Samenwerken in beweegsituaties
 7. Bewegen en sport binnen en buiten school
 8. Bewegen op eigen niveau

Leerlijnen lopen door

Er is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs, aan de hand van zes bouwstenen. Deze bouwstenen zijn afgeleid van de grote opdrachten en uitgewerkt voor de verschillende fasen in het onderwijs.

 • leren bewegen
 • gezond bewegen
 • bewegen betekenis geven
 • bewegen regelen
 • samen bewegen
 • beweegcontexten verbinden

Bekijk ook dit filmpje waarin de kern van het leergebied in beeld wordt gebracht:

4 onderdelen uit het nieuwe curriculum

De beweeguitdaging voor leerlingen verschillen per leeftijd en per persoon. In de doorlopende leerlijn groeien de uitdagingen mee van primair naar voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen van jongs af aan hun eigen beweegidentiteit ontwikkelen en blijven bewegen binnen hun eigen mogelijkheden. Hier wordt in het nieuwe curriculum meer aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Het is belangrijk dat leerlingen een eigen beweegidentiteit ontwikkelen. Dit helpt hen ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Ook krijgen ze zo een beeld van de gevarieerdheid van de beweegcultuur waaraan ze kunnen meedoen.
 • Niet alle leerlingen hebben evenveel aanleg voor bewegen. Binnen het bewegingsonderwijs komt er meer aandacht voor sporten op verschillende niveaus. Docenten gaan leerlingen daarom ook meer beoordelen op hun houding tijdens de gymles, dan bijvoorbeeld op hoe hoog ze kunnen springen.
 • Het verband tussen bewegen en gezondheid wordt steeds belangrijker, ook op school. Het nieuwe curriculum wil kinderen leren hoe bewegen bijdraagt aan hun gezondheid en fitheid. Zodat een actieve leefstijl straks vanzelfsprekend is. De les bewegingsonderwijs is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt.
 • Het nieuwe curriculum probeert sporten binnen de school en buiten school met elkaar te verbinden. Dat werkt twee kanten op: leerlingen worden voorbereid op het bewegen en sporten buiten school. En tegelijk komen de activiteiten uit de beweegcultuur de school en de gymles in.
kinderen klimmen op een klimwand in de Gymzaal
(Fotografie: Beeldprikkels in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Actualiteit: Tweede Kamer is aan zet 

Op 10 oktober 2019 overhandigden de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun voorstellen aan minister Slob. Op 9 december 2019 volgde hierop de kabinetsreactie, lees hier het persbericht. Het is nu aan de Tweede Kamer om een besluit te nemen over de bouwstenen en hoe er vervolg aan kan worden gegeven. Daarover zijn begin 2020 verschillende bijeenkomsten en overleggen gepland in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft een algemeen overleg gehad op 5 maart 2020. Daaruit is duidelijk geworden dat er momenteel bouwstenen liggen waar kerndoelen en eindtermen uit gedestilleerd kunnen worden. Hoe en wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.

Vervolgstappen; hoe gaat het verder?

De Coördinatiegroep heeft de minister twee vervolgstappen geadviseerd, om het landelijk curriculum daadwerkelijk te actualiseren.

 1. Laat de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs ook uitwerken door leraren en schoolleiders.
 2. Vertaal de voorstellen naar kerndoelen en eindtermen en laat deze toetsen op scholen.

In 2020 is een wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld (2020). Deze commissie heeft zich over de voorstellen gebogen en de voorstellen van kritisch commentaar voorzien. De commissie heeft het ministerie van OCW vervolgens geadviseerd om de voorstellen als bronnen te gebruiken bij de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s Wilt u meer weten over de wetenschappelijke curriculumcommissie? Bezoek dan de website: www.curriculumcommissie.nl.

Achtergrond en werkproces curriculumherziening

Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Maar de landelijk vastgestelde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Een nieuw curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs. Aan meer samenhang tussen vakken en aan een minder vol programma. Ook moet het leraren ruimte bieden voor een eigen invulling.

Lees op de website van Curriculum.nu meer over het hoe en waarom rondom de curriculumherziening. Liever kijken dan lezen? Bekijk deze korte animatie over wat Curriculum.nu is, of deze animatie over hun werkwijze.

Start actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

In 2021 heeft SLO van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om te starten met de actualisatie van examenprogramma’s voor verschillende vakken. In 2022 is ook opdracht gegeven voor het actualiseren van kerndoelen voor een aantal leergebieden. Wilt u meer weten over de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s? Ga dan naar de website van SLO.