Spring naar content

Alles over de buurtsportcoachregeling

Sinds 2008 hebben gemeenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de Brede Regeling Combinatiefuncties (de buurtsportcoachregeling). Deze subsidieregeling van het Rijk heeft als doel om meer mensen te laten sporten en bewegen of deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Sindsdien zijn de buurtsportcoaches niet meer weg te denken uit onze samenleving. In de loop der jaren heeft de buurtsportcoachregeling zich verder ontwikkeld en in 2023 vond er opnieuw een vernieuwing plaats. In dit artikel lees je wat deze regeling inhoudt en hoe je deze als werkgever, beleidsmedewerker, teamleider of buurtsportcoach kunt inzetten.

Wijzigingen in de regeling vanaf 2023

Een van de belangrijkste wijzigingen in 2023 is dat de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is ondergebracht onder de Brede Specifieke Uitkering (SPUK). De Brede SPUK is gericht op gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis[2]. Hiermee zijn voor het eerst de belangrijkste programma’s en akkoorden (onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II) over gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving integraal met elkaar verbonden[3]. De Brede SPUK bestaat uit drie hoofdthema’s: 

 1. sport, bewegen en cultuur
 2. gezondheid en sociale basis 
 3. ondersteunende onderdelen. 

Daaronder vallen 15 onderdelen, waaronder het lokaal sportakkoord en de BRC. De nieuwe regeling loopt van 2023 tot en met 2026.

Meer weten over de Brede SPUK-regeling? 

De belangrijkste afspraken van de BRC-inzet vanaf 2023 zijn:

Hierboven lichten we een aantal afspraken uit. Alle nieuwe afspraken lezen? Bekijk dan het document: Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.

Wat verandert er financieel? 

Gemeenten kunnen financiële middelen aanvragen voor de gestelde thema’s en onderdelen binnen de Brede SPUK, waaronder de BRC. Voor toekenning van deze middelen moeten ze een plan van aanpak indienen. Het gehanteerde financieringsmodel is niet langer gebaseerd op een vastgesteld normbedrag. De verdeling van de Brede SPUK-middelen over gemeenten is gebaseerd op het inwonersaantal en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden, waarbij dat laatste bepaald wordt aan de hand van inkomens- en opleidingsniveaus[4]. Bekijk hier het overzicht van de beschikbare bedragen per gemeente. Tijdens aanvraagperiode 1 (februari tot en met maart 2023) hebben alle gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede SPUK. 98% daarvan heeft alle 15 onderdelen aangevraagd[5].

Wat zijn de doelstellingen?

De komende jaren wordt ingezet op het versterken van de toeleiding en begeleiding naar sport-, beweeg- en cultuuraanbod, zodat meer mensen actief betrokken raken en deelnemen aan sport, bewegen en cultuur en daarmee gezonder, actiever en fitter worden. De doelen die daarbij horen zijn: 

 • Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname. 
 • Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is.
 • Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede en schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities. 

Ook zijn de gestelde doelen in het Sportakkoord II, het Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs en de meerjarenbrief De kracht van creativiteit (2023-2025) belangrijke speerpunten. 

Tools en producten voor de buurtsportcoach

Bekijk het overzicht relevante producten en tools van Kenniscentrum Sport & Bewegen die bruikbaar zijn voor de buurtsportcoach. Ook versturen zij regelmatig een buurtsportcoach-update waarin ze producten en artikelen delen. Deze update ontvang je automatisch zodra je een account aanmaakt en een buurtsportcoach-product gebruikt.

Wat doet een buurtsportcoach?

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de gemeente. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Een buurtsportcoach kan in dienst zijn van een gemeente, maar ook van een school, vereniging of stichting. Er zijn buurtsportcoaches met de opdracht om een specifieke doelgroep in beweging te krijgen of om sport te verbinden met een specifieke setting, zoals de jeugdzorg. Andere buurtsportcoaches richten zich binnen een wijk op alle inwoners.

Sommige buurtsportcoaches geven sport- en beweegactiviteiten en begeleiden groepen. Terwijl andere buurtsportcoaches vooral een coördinerende en verbindende rol hebben. Er zijn veel verschillende manieren om een buurtsportcoach in te zetten. Deze keuzes voor doel, doelgroep, uitvoering/verbinding en werkgeverschap worden lokaal gemaakt. Gemeenten voeren de regie en kunnen de ‘buurtsportcoachregeling’ dus volledig op maat inzetten. Andere termen die worden gebruikt voor buurtsportcoaches zijn: beweegmakelaar, leefstijlmakelaar, gezondheidsmakelaar, beweegcoach, beweegconsulent, sportconsulent of talentcoach.

Ondersteuning buurtsportcoaches

 • In 2018 is WIJ Buurtsportcoaches opgericht: een landelijk netwerk van buurtsportcoaches die werken aan kwaliteit, professionaliteit en het organiseren van ontmoetingen voor en door buurtsportcoaches. 
 • De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zet zich actief in ter ondersteuning van gemeenten en buurtsportcoaches bij het succesvol inzetten en handhaven van de nieuwe regeling. Als beheerders van de website Sportindebuurt.nl stellen ze uitgebreide informatie beschikbaar over de BRC-regeling, inclusief talloze voorbeelden, handige documenten en praktische tools. Ook publiceren ze vier keer per jaar een nieuwsbrief die relevante thema’s behandelt in het kader van de BRC-regeling. Om de kennisuitwisseling te bevorderen, organiseert de VSG jaarlijks een landelijke kennisdag voor buurtsportcoaches en regionale expertbijeenkomsten.  
 • De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) verzorgt een bijscholingsaanbod voor buurtsportcoaches in vijf regionale samenwerkingsverbanden. Ontdek welke scholingsmogelijkheden beschikbaar zijn.  

Geschiedenis van de buurtsportcoachregeling 

Sinds 2008 kunnen gemeenten gebruik maken van de subsidieregeling van het Rijk. Hieronder zie je een overzicht van de verschillende regelingen en de ontwikkelingen.

LooptijdAantal fteFocus
Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur2008 t/m 20112.250jeugd tot 18 jaar
Brede Impuls Combinatiefuncties2012 t/m 20182.900de buurt
Brede Regeling Combinatiefuncties2019 t/m 20223.665inclusiviteit
Tabel 1. Overzicht landelijke regelingen combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches[1]

Overzicht van 2008 tot en met 2022

In 2008 stelden de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) – en vanaf 2019 ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) – 2.250 fte aan combinatiefunctionarissen aan. Hierbij kwam 40% financiering vanuit het Rijk en 60% werd lokaal gefinancierd. Deze combinatiefunctionarissen maakten de verbinding tussen onderwijs en sport-, beweeg- en cultuuraanbieders, zodat meer kinderen konden deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten onder en na schooltijd. 

Vanwege het succes van de regeling, heeft toenmalig minister Edith Schippers (VWS) in 2012 de regeling verbreed naar de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Dit was een verbreding wat betreft aantal fte, maar ook wat betreft doelstellingen en doelgroepen. Ook werd toen de naam ‘buurtsportcoach’ geïntroduceerd. De opdracht voor de buurtsportcoaches was: maak een verbinding tussen de sport- en beweegsector en tenminste één andere sector.

De Brede Impuls Combinatiefuncties werd per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het aantal fte werd uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden werden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. De doelstellingen werden verbreed en richtten zich op het bereiken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten. Hierbij kwam de nadruk meer te liggen op jeugd, kwetsbare groepen en het verbinden van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders. 

In 2022 namen 340 van de 344 Nederlandse gemeenten deel aan de BRC. Dit betekent dat er totaal 3.509 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches werkzaam waren in Nederland. Dit staat gelijk aan 6.267 mensen. Hiervan werkte 81% in de sector sport en bewegen en 19% in de sector kunst en cultuur. In figuur 1 is weergegeven met welke sectoren de buurtsportcoaches samenwerkten.

Functionarissen werden vanuit de BRC vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (91%), jongeren (83%), ouderen (82%), en mensen met een beperking (77%). Qua omvang was de inzet het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.412 fte) versus 323 fte voor ouderen (65-plussers) en 226 fte voor mensen met een beperking. 357 fte werd ingezet voor mensen met een laag inkomen, lage sociaal-economische status of armoede[1]

Meer lezen? 

Bronnen

 1. Heijnen E, Stam W van, Gómez Berns A, Vrieswijk S. Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022. Utrecht: Mulier Instituut; 2022.
 2. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. Beschikbaar via: https://sportindebuurt.nl/dA/9af2a9a8c2. Geraadpleegd op 07-11-2023. 
 3. Van der Maat K. Eén uitkering voor gezondheid, sport en bewegen, cultuur en sociale basis. Allesoversport. 31-03-2023. 
 4. Sport in de Buurt. Procedure. Beschikbaar via: https://sportindebuurt.nl/buurtsportcoach/procedure/. Geraadpleegd op 07-11-2023.
 5. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Brede SPUK specifieke uitkering. Beschikbaar via: https://www.dus-i.nl/subsidies/brede-spuk-specifieke-uitkering. Geraadpleegd op: 07-11-2023.