Spring naar content

De kennis- en innovatieagenda: vier onderzoeksthema’s over sport en bewegen

Het Lectorenplatform Sport en Bewegen brengt praktijkgericht onderzoek dichter bij maatschappij en onderwijs. Zo is het werkveld in staat belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te kaarten binnen sport- en beweegonderzoek. In 2021 verscheen de praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen.

In 2020 heeft het Lectorenplatform Sport en Bewegen van Regieorgaan SIA in opdracht van Topteam Sport gewerkt aan de praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda. Het lectorenplatform bestaat uit lectoren die werkzaam zijn bij de acht ‘sporthogescholen’ van Nederland. Deze hogescholen bieden bachelor- en hbo-masterprogramma’s aan gericht op sport en bewegen.

Kijk op sportenbeweegonderzoek.nl voor een overzicht.

Kennis- en innovatieagenda

Voor het identificeren van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen binnen het sport- en beweegwerkveld heeft het Lectorenplatform Sport en Bewegen het voortouw genomen om een praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen (2021) op te stellen. Deze agenda zorgt ervoor dat het werkveld belangrijke maatschappelijke vraagstukken kan aankaarten binnen sport- en beweegonderzoek. Voorbeelden zijn stijgende bewegingsarmoede en zorgkosten onder diverse bevolkingsgroepen en de stijgende gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage opleiding. Ook draagt de agenda bij aan het oplossen van de handelingsverlegenheid van sport- en beweegprofessionals en het professionaliseren en innoveren van de beroepspraktijk.

De agenda is tot stand gekomen na een uitgebreide inventarisatie onder sportprofessionals, bestuurders, beleidsmakers en opleiders. Uit deze input zijn vier onderzoeksthema’s afgeleid: Nederland in beweging, vaardig in sport en bewegen, meervoudige waarde van sport en bewegen en technologie als vloek en als zegen bij sport en bewegen.

1. Nederland in beweging

Diverse doelgroepen sporten en bewegen onvoldoende volgens de beweegrichtlijnen. De grootste behoefte aan kennis is dan ook gericht op het stimuleren van alle Nederlanders om meer in beweging te komen. Daarbij is specifieke aandacht nodig voor doelgroepen zoals mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en mensen met een beperking.

2. Vaardig in sport en bewegen

De huidige generatie kinderen is motorisch minder vaardig. Dat heeft negatieve gevolgen voor kind en maatschappij. Er is een duidelijke behoefte aan meer kennis over dit thema, omdat de afname van motorische vaardigheden negatieve consequenties heeft voor sportdeelname op latere leeftijd.

3. De meervoudige waarde van sport en bewegen

Sport- en beweegprofessionals kunnen op veel manieren bijdragen aan de verschillende waarden van sport en bewegen. Denk aan bijvoorbeeld fysiek, sociaal of persoonlijk.  Ontwikkelen van kennis over hoe deze (meervoudige) waarde van sport en bewegen is te realiseren, is essentieel om sport en bewegen als brede oplossing voor een verscheidenheid aan maatschappelijke problemen te positioneren.

4. Technologie als vloek en als zegen bij sport en bewegen

De digitalisering zorgt ervoor dat mensen minder bewegen. Tegelijkertijd geeft technologie ook mogelijkheden om sport en bewegen te stimuleren, ondersteunen of monitoren. Dat roept vragen op over de inzet van technologie bij het bevorderen van sport en bewegen.

Deze agenda is een samenvatting van de kennisbehoefte op het gebied van sport en bewegen en vormt een zo belangrijke leidraad voor de sport- en beweeglectoren om de komende jaren tot antwoorden en oplossingen te komen. De complete agenda is te vinden op sportenbeweegonderzoek.nl.