Spring naar content

Eerste buurtsportcoaches ontvangen branchecertificaat

Sinds januari 2016 nemen 25 buurtsportcoaches deel aan het pilot project ‘Erkenning van verworven competenties’. Op maandag 10 oktober was het dan zover: de eerste deelnemers namen het Branchecertificaat in ontvangst. Een goed moment om wat ervaringen van deelnemers en betrokkenen op te tekenen.

deelnemers die Het branchecertificaat in hun handen houden terwijl ze op een wenteltrap staan en naar boven kijken
(Foto: Bert Beelen)

Van de deelnemende buurtsportcoaches ontvingen er zeven het Branchecertificaat. De overige deelnemers ontvingen hun Ervaringscertificaat, wat een mooi bewijs is voor het bezit van competenties en werkervaring.

Register deelnemers EVC en brancheregister buurtsportcoach

Iedere buurtsportcoach die het EVC-traject doorloopt ontvangt een ervaringsrapportage en een ervaringscertificaat. Het geeft glashelder aan wat ze al kunnen en in welke richting ze zich verder kunnen ontwikkelen.
De onafhankelijke examencommissie beoordeelt de aanvragen van buurtsportcoaches die alle competenties uit het beroepscompetentieprofiel hebben aangetoond en kent de branchecertificaten toe.
Raadpleeg het register met een overzicht van alle deelnemers, waaronder degenen die het branchecertificaat buurtsportcoach op niveau 3, 4 of 5 hebben ontvangen.

Overeenkomsten en verschillen

De deelnemende buurtsportcoaches vertonen deels overeenkomsten, deels ook grote verschillen. Belangrijkste overeenkomst: ze hebben allemaal bewust gekozen om zich via deze pilot professioneel verder te ontwikkelen. Ambitieus zijn ze ook allemaal, wat ook blijkt uit de keuze voor het niveau, waarop ze beoordeeld willen worden. Het merendeel heeft gekozen voor niveau 5 en sommigen voor niveau 4.

De settings waarin de deelnemende buurtsportcoaches hun werk doen, zijn echter heel verschillend. Zo ook de mogelijkheid die ze hebben om hun portfolio te vullen door verschillen in takenpakket. Tijdens het traject hebben sommige deelnemers daarnaast ervaren dat ze in de praktijk veel doen, maar vrij weinig archiveren of documenteren.

Na het vullen van het portfolio werden de deelnemers op hun werkplek bezocht voor een onafhankelijke beoordeling. Die levert hen uiteindelijk een ervaringscertificaat buurtsportcoach op, waarmee de deelnemers vervolgens aan de slag kunnen om te werken aan eventueel nog ontbrekende vaardigheden.

Bijscholingstraject

Voor die nog ontbrekende competenties wordt er een bijscholingstraject aangeboden. Vanaf november zal dat starten in de vorm van drie bijeenkomsten, gecombineerd met een on the job toepassing van de aangeboden stof. Het is de bedoeling dat deze bijscholing een unieke match biedt met de behoefte van de deelnemer.

Belangrijke beroepsgroep

Doel van de pilot is om de buurtsportcoaches en hun werkgevers te ondersteunen in de kwaliteitsontwikkeling. De inmiddels zo’n 5.000 buurtsportcoaches in Nederland spelen een grote rol bij sport- en beweegactiviteiten in wijken en gemeenten. “Buurtsportcoaches vormen een nieuwe, belangrijke beroepsgroep”, zegt Willemijn Baken, directeur van Kenniscentrum Sport. “Buurtsportcoaches zijn verbinders, ze bouwen bruggen tussen sectoren als sport, zorg, welzijn, cultuur en onderwijs. Dat is wat we willen, dat is wat we nodig hebben in onze samenleving om de maatschappelijke waarde van sport maximaal te benutten.”

Willemijn Baken terwijl ze een presentatie geeft
Willemijn Baken (Foto: Bert Beelen)

Waar staan we nu?

De pilot is nu halverwege het traject, met het nascholingstraject nog voor de boeg. Willemijn Baken: “Vorige week gaf het ministerie van VWS aan dat zij vinden dat het traject vlot loopt. De hoop is dat het in kaart brengen van de competenties en ervaringen van de buurtsportcoach een bijdrage kan leveren aan het inzichtelijk maken van alle activiteiten die plaatsvinden op het gebied van Sport en Bewegen in de Buurt.”

Voor de deelnemers wijst Baken op een spanning in het traject: enerzijds worden zij beoordeeld op hun eigen competenties, maar aan de andere kant is hun deelname aan de pilot ook een bijdrage aan de erkenning van een hele beroepsgroep.

Evaluatie

Het Mulier Instituut is inmiddels ook al volop bezig met de evaluatie van de pilot. Deelnemers en werkgevers zijn over het algemeen goed te spreken over het traject, maar hebben zeker ook nog hun kanttekeningen. De bijeenkomst wordt ook gebruik om nog meer ervaringen van de deelnemers te horen.

Uitreiking branchecertificaten en ervaringscertificaten

Veel blije gezichten zijn te zien bij het in ontvangst nemen van de certificaten. Voorzitter van de Examencommissie Herman Beerling licht toe: “Het is een pilot, en dat betekent dat het voor iedereen veel werk geweest is. Dank aan iedereen die aan dit resultaat bijgedragen heeft. Wij denken dat er een goed beroepsprofiel ligt, het programma en het proces is goed en de assessoren hebben goed werk verricht. Er is iets bereikt waar we trots op mogen zijn.”

En verder…

Aanwezige deelnemers en werkgevers vinden het een waardevolle bijeenkomst, vooral omdat men ruim de tijd neemt om van iedereen te horen wat er eventueel nog te verbeteren valt. En om te horen hoe waardevol het project in de praktijk zal blijken te zijn. Daar is iedereen wel heel benieuwd naar. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de spiegel die ze voorgehouden kregen en hoe die bijdraagt aan het kritisch beoordelen van je werk en je functioneren. Sommige werkgevers zien ook mogelijkheden om de bijscholingen in te zetten voor andere medewerkers of om medewerkers in de ontwikkeling van niveau 4 naar niveau 5 te ondersteunen.

Ook het komende deel van de pilot zal nog meegenomen worden in de evaluatie. Begin volgend jaar zal daarover meer bekend zijn. Dan wordt ook besloten of het EVC-traject landelijk uitgerold zal worden.

Partners

Kenniscentrum Sport is kartrekker van de pilot. De WOS ondersteunt bij de werving van (nog meer) buurtsportcoaches en denkt mee bij de uitvoering. De werknemersorganisaties FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Dienstenbond hebben een adviserende rol. Erkend certificeerder Certiforce uit Doetinchem levert de assessoren die de EVC-kandidaten begeleiden en beoordelen. Dat beoordelen gebeurt aan de hand van het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en CIOS Rijn & IJssel uit Arnhem zijn bij de pilot betrokken voor (bij)scholingsactiviteiten.

Fotografie: Bert Beelen.