Spring naar content

Eerste ervaring met de Reflectietool Lokaal Sportakkoord: ‘Het levert zoveel inzicht op’

Kernteams en regiegroepen kunnen sinds april 2021 aan de slag met de Reflectietool: een praktisch instrument om de voortgang van lokale sportakkoorden te monitoren en bespreken. Intussen zijn de eerste ervaringen daarmee opgedaan. Tom Spijker, beweegcoördinator bij Voorst Actief, en Karin Peet, vrijwilliger van SV Twello, begeleiden het sportakkoord van de gemeente Voorst. Zij vertellen over hun ervaringen met de Reflectietool.

Hoe hebben jullie van de Reflectietool gehoord?

Tom Spijker: “Onze adviseur lokale sport vroeg ons in maart mee te doen aan een pilot over de voortgang van het lokaal sportakkoord. Daar hadden we wel oren naar, want we hadden al best veel gedaan. Het was het juiste moment om eens terug te kijken.”

Hoe zetten jullie de Reflectietool in?

Tom: “We liepen eerst de online gebruiksomgeving samen door met Martina Hoogendoorn, die vanuit het Kenniscentrum Sport & Bewegen de pilot begeleidt, om te weten te komen hoe het allemaal werkt. Daarna vroegen we alle leden uit de regiegroep de vragenlijst in te vullen.”

Acht ambities

In het lokaal sportakkoord Voorst staan acht ambities uitgewerkt in vier disciplines. De kernambitie is om zoveel mogelijk mensen uit alle delen van de bevolking te laten sporten en bewegen. Niet alleen op basis van leeftijd, maar ook alle andere groepen die minder toegang hebben tot sport. Het Sportakkoord Voorst werd in juni 2019 vastgesteld, waarna de regiegroep aan de slag ging en verdiepingsbijeenkomsten organiseerde tot in maart 2020. Door corona stagneerde de uitvoering van het sportakkoord in 2020 op een aantal punten, zeker daar waar het ging om ontmoetingen tussen verschillende partijen.

Toch zijn veel budgetten uitgezet en aanvragen binnengekomen. Karin Peet: “Dat heeft waarschijnlijk te maken met de organisatie: de lijnen hier zijn kort en iedereen kent elkaar binnen de kernen van deze kleine gemeente. Maar ook de inzet van verschillende mensen doet ertoe: professionals en vrijwilligers vormen hier een mooie mix: vrijwilligers vullen elkaar goed aan en voelen zich gesteund door de kennis en kunde van de professionals. Samen kunnen ze de activiteiten goed oppakken.”

Ging dat makkelijk?

Tom: “Iedereen heeft dat netjes gedaan, al moesten we sommigen wel een reminder sturen. De resultaten rolden snel uit het systeem. Al met al kostte het niet veel tijd of moeite.”

Hoe droeg de Reflectietool bij aan het gesprek?

Tom: “Tijdens het regieoverleg bespraken we de uitkomsten. De gespreksonderwerpen op het dashboard van de tool gebruikten we om het gesprek mee te voeren. Bij elk thema kwamen we tot de conclusie dat het vooral lastig is om mensen te vinden die helpen uitvoeren. Verenigingen wilden weten hoe ze konden bijdragen en vroegen: ‘Wat is onze rol dan?’ We zien dus in dat we nog duidelijker kunnen insteken op de communicatie over hoe nu de ambities om te zetten in daadwerkelijke activiteiten. Het oplossen is daarvan is echt nog wel maatwerk.”

De Reflectietool gaat uit van vier categorieën waar je je aandacht op kunt richten:

  • Verbinden: leidt het sportakkoord tot het dichter bij elkaar brengen van partijen en het samenwerken aan een gedeelde ambitie?
  • Presteren: zorgt lokale samenwerking voor het behalen van de beoogde resultaten?
  • Borging: zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden (nog steeds) helder en houden alle partijen zich aan gemaakte afspraken? Draagt het proces bij aan de borging van duurzame afspraken en beleid?
  • Veerkrachtig: zijn de partners bereid om te leren van nieuwe inzichten en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

Welke categorie was voor jullie het meest aantrekkelijk om mee te werken?

Tom: “Voor ons was de verbindende rol het meest duidelijk: het opzetten van de samenwerking tussen de lokale partijen. Dat herkenden we goed in wat we ook al deden.”
Karin: “We zien ook dat we nu nog veel met het organiseren van activiteiten bezig zijn, maar nog niet zo veel aandacht hebben voor het borgen van de taken, rollen en verantwoordelijkheden.”

Wat is het belangrijkste inzicht dat de Reflectietool opgeleverde?

Tom: “De Reflectietool bevestigde eigenlijk vooral dat we op de goede weg zijn, maar dat we ook kritisch moeten blijven. Hoe zorgen we ervoor dat we partners goed informeren? Communicatie is superbelangrijk en daar moeten we oog voor houden. We gaan daarom echt nog een aantal netwerkbijeenkomsten realiseren om alle partners te informeren. Het komt er toch op neer vooral te inspireren en niet alles zelf te bedenken.”

Kan de Reflectietool nog worden verbeterd?

Tom: “Vooropgesteld: we waren al heel tevreden. Het werkte allemaal heel goed, het was duidelijk en het dashboard geeft ook voldoende inzicht. Ik zou de Reflectietool over een jaar willen herhalen en de resultaten vergelijken met die van dit jaar. Het zou fijn zijn als dat gerealiseerd zou kunnen worden. Bij de vragen zelf viel me op dat sommige vraagstellingen qua formulering weer net even anders zijn dan de inrichting van taken en functies bij de gemeente. Misschien dat in een volgende versie de rollen binnen het proces nog duidelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden.”

Hebben jullie nog aanbevelingen voor toekomstige gebruikers?

Karin: “Ik zou het iedereen aanraden om de Reflectietool te gebruiken. Je houdt er het enthousiasme mee vast. Iedereen in onze groep was heel positief en vond dat we de Reflectietool volgend jaar weer moeten gebruiken. Het is wel wenselijk je even te verdiepen in de materie en de tijd te nemen om het gesprek over de resultaten voor te bereiden. Maar verder levert de Reflectietool zo veel inzicht op. En: meten is nu eenmaal weten! Als je echt wil weten wat je aan het doen bent, dan moet je de Reflectietool gebruiken.”

Wat is de Reflectietool?

De Reflectietool van Kenniscentrum Sport & Bewegen bestaat uit een online checklist met vragen. De vragen helpen alle partners van het lokaal sportakkoord om een gezamenlijk beeld te krijgen van hoe de samenwerking verloopt, dit wordt weergegeven in een dashboard. De rapportage helpt regiegroepen inzicht te krijgen in de voortgang van het sportakkoord en geeft eventuele aandachtspunten weer. Op landelijk niveau worden de (anonieme) uitkomsten per gemeente/regio ook gebruikt om te volgen hoe de uitvoering van lokale sportakkoorden verloopt.

Meer weten?

De Reflectietool Lokaal Sportakkoord is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van en in samenwerking met de alliantiepartners van het Nationaal Sportakkoord: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF.