Spring naar content

Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches stimuleren of organiseren passend sport­ en beweegaanbod in de buurt voor alle inwoners van een gemeente. Samen met acht sportkunde-opleidingen heeft het Mulier Instituut de inzet van buurtsportcoaches onderzocht voor gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches. Een mooie conclusie: gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach. De belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek zijn samengevat in een factsheet.

Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie van het ministerie van VWS een grootschalig evaluatieonderzoek uit naar de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC): het beleidsinstrument dat de inzet van buurtsportcoaches regelt. De naam van de buurtsportcoachregeling is inmiddels Brede Regeling Combinatiefunctionaris.

Belangrijkste inzichten

Enkele aanbevelingen zijn om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren, dat wil zeggen dat het beleid wordt aangepast op basis van de ervaringen. Een andere aanbeveling is dat het goed is wanneer buurtsportcoaches de ruimte hebben om zelf hun werkzaamheden te bepalen, maar hier ook regelmatig feedback op krijgen. Daarnaast is het goed om buurtsportcoaches en lokale partners bij het vormgeven van beleid te betrekken.

De belangrijkste inzichten zijn:

  • Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach.
  • Bijna alle gemeenten (95%) ervaren de Bic als een impuls voor hun lokale sport- en beweegbeleid.
  • Buurtsportcoaches handelen doelbewust en onderbouwen hun werkwijze met ervaringen uit de praktijk. De effectiviteit van het werk van buurtsportcoaches is groter als die beter onderbouwd is en er regelmatige terugkoppeling naar de beleidsmakers plaatsvindt van de mate waarin gestelde doelen worden bereikt.
  • Dé buurtsportcoach bestaat niet. Er zijn verschillende typen burtsportcoaches, te onderscheiden naar doelgroep, setting en takenpakket.
  • Het is belangrijk om lerend beleid bij gemeenten te stimuleren (het beleid wordt bijgesteld op basis van ervaringen) en buurtsportcoaches en lokale partijen te betrekken bij het vormgeven van dit beleid.
  • De inzet van buurtsportcoaches is maatwerk. Tussen gemeenten zijn de verschillen in organisatiestructuur en te bereiken doelen groter dan de overeenkomsten.

Lees hier over de succesfactoren voor de inzet van een buurtsportcoach. Lees hier meer over verschillende typen buurtsportcoaches.

De Bic: een landelijk geslaagd instrument?

In het evaluatieonderzoek staat geschreven dat de Bic structureel, langduriger en veelomvattender is dan haar voorlopers (Breedtesportimpuls, BOS-impuls). De Bic heeft bijna alle gemeenten gestimuleerd daadwerkelijk actie te ondernemen om de mogelijkheden voor mensen om te sporten en bewegen te vergroten. Omdat gemeenten lokaal maatwerk kunnen bieden, is het moeilijk om precies te omschrijven wat de inzet van buurtsportcoaches moet opleveren. Het inleveren van controle door het Rijk, in combinatie met de cofinanciering van het Rijk, levert juist de ingrediënten op die het instrument aantrekkelijk maken voor gemeenten om aan te haken. Gemeenten willen en kunnen niet meer zonder de buurtsportcoach. De buurtsportcoaches zorgen voor actie en dat zet partijen en mensen in beweging.

Blijft jouw gemeente nog achter in het benutten van het instrument? Lees hier over het stappenplan integrale inzet van de buurtsportcoach.

Volledige rapport

Meer lezen? Vind publicaties over buurtsportcoaches in de Kennisbank Sport en Bewegen.