Spring naar content

Financieringswijzer Sport en Bewegen voor financieren van sport- en beweegbeleid

Hoe kun je sport- en beweegbeleid financieren? Wat kan een gemeente allemaal doen om te sturen en stimuleren binnen sport- en beweegbeleid? Is er meer dan het inzetten van subsidies en het bepalen van tarieven voor (sport)accommodaties? Dat is te lezen in de nieuwe online Financieringswijzer Sport en Bewegen.

De Financieringswijzer is de vernieuwde versie van de papieren Subsidie- en Tarievenwijzer Sport en Bewegen uit 2009. Daarin kwamen vooral de sturingsinstrumenten subsidies en tarieven aan bod. In de vernieuwde versie gaan we verder. We gaan onder andere in op de realisatie en het beheer van accommodaties, we belichten wet- en regelgeving en we bespreken de mogelijkheden om de buurtsportcoach te financieren.

Maatschappelijke veranderingen

De financiering van sport- en beweegbeleid kent veel aspecten. Het gaat niet alleen over de realisatie, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, maar ook over de financiering van sportstimuleringsbeleid en de inzet van sport en bewegen als middel. Enerzijds hebben gemeenten te maken met bezuinigingen. Anderzijds zijn er meerdere landelijke impulsen om sport en bewegen naar een hoger niveau te tillen en meer mensen in beweging te krijgen. Steeds vaker wordt sport gezien als een middel om doelstellingen van andere beleidssectoren te realiseren. Dat biedt kansen voor creatieve financiƫle oplossingen.

Commerciƫle aanbieders spelen een steeds belangrijkere rol in de sport- en beweegsector. Daarnaast wordt vaker een grotere maatschappelijke rol verwacht van sportverenigingen. De verenigingen zijn daar nog niet altijd toe in staat. Ook stimuleren gemeenten hun inwoners om de regie over hun eigen leven te voeren en moedigen ze burgerinitiatieven aan. Deze ontwikkelingen vragen om een frisse kijk op de manier waarop sport- en beweegbeleid tot nu wordt vormgegeven en gefinancierd.

Stappenplan en verdieping

De Financieringswijzer kan gebruikt worden als stappenplan bij het herstructureren of herzien van het financieringsbeleid. In de verschillende stappen verwijzen we naar verdiepende hoofdstukken. De verdiepende hoofdstukken kunnen ook als losse modules worden gebruikt als bron van informatie en inspiratie. In die hoofdstukken is aandacht voor de keuzes die gemaakt kunnen worden en de gevolgen daarvan. Aan de orde komen valkuilen, tips en succes- en faalfactoren.

Het stappenplan en de verdiepende hoofdstukken kunnen een hulpmiddel zijn voor iedereen die aan de slag gaat met de financiering van sport en bewegen op gemeentelijk niveau.

Het stappenplan schrijft niet voor hoe een proces zou moeten verlopen, maar probeert aan te geven welke zaken belangrijk zijn en waar op gelet moet worden. De verdiepende hoofdstukken laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen om beleid vorm te geven. Je krijgt veel tips en voorbeelden uit de praktijk.

Meer kennisproducten voor beleidsmakers

inhoudsopgave van de financieringswijzer
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De online Financieringswijzer Sport & Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die het voornemen hebben om de financiering van hun sport- en beweegbeleid te hervormen of elementen daarvan aan te passen. De Financieringswijzer is bedoeld voor iedereen die zich binnen een gemeente bezighoudt met de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van sport- en beweegbeleid.

De Financieringswijzer is een aanvulling op de Beleidswijzer Sport en Bewegen. De Beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.

De Monitoring & Evaluatiewijzer Sport en Bewegen is een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. De drie producten samen vormen een kennisbron die voor beleidsmakers die met sport en bewegen bezig zijn, heel waardevol kan zijn.

Meer weten of advies op maat?

Voor vragen, opmerkingen en suggesties, maar ook voor advies op maat voor uw gemeente: neem contact op met Karin van der Maat, karin.vandermaat@kenniscentrumsportenbewegen.nl, 06 317 537 24.

Zoek je een overzicht van alle subsidiemogelijkheden? Zoek in onze subsidiedatabase.