Spring naar content

Gemeente speelt rol bij in beweging krijgen van burgers

Het lijkt een open deur maar in gezondheidsbeleid was er vaak weinig aandacht voor voorkomen van ziekte (oftewel preventie) en veel voor genezen. De laatste jaren is ‘preventie’ aan een opmars bezig. Gemeenten hebben een belang bij gezonde burgers en kunnen preventie ondersteunen.

Landelijke en lokale ontwikkelingen

Het preventieakkoord en de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zijn twee recente wapenfeiten. Mensen stimuleren om meer te gaan bewegen speelt bij beide een belangrijke rol. Niet gek, want de gezondheidseffecten van bewegen zijn legio. Mocht je daar nog aan twijfelen, dan raden we je aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad er nog eens op na te slaan, met de bijbehorende onderbouwing.

De uitdaging is om mensen met overgewicht vanuit het preventieakkoord en met de inzet van een gecombineerde leefstijlinterventie daadwerkelijk in beweging te krijgen. Het gaat hier immers om mensen voor wie een goedbedoeld advies van de huisarts niet voldoende is. Gelukkig hoeft het hier ook niet bij te blijven. We schetsen een aantal mogelijkheden voor gemeenten om patiënten en zorgverleners te ondersteunen.

Hoe kan de gemeente preventie ondersteunen?

De gereedschapskist om als gemeente bij te dragen is goed gevuld. Stel prioriteiten en zoek daarbij het juiste gereedschap.

  • De zorg ervaart, meestal onterecht, een gebrek aan passend aanbod. Dat is er vaak voldoende: van fitness preventiecentra, sportverenigingen met laagdrempelig aanbod tot het informele wandelgroepje bij het wijkcentrum. Zorg dat een van de inmiddels 2.746 fte buurtsportcoaches de mogelijkheid krijgt de schakel te worden tussen de individuele zorgaanbieder en het aanbod (bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefunctionaris 2020).
  • Maak afspraken, meestal op regionaal niveau, met de zorgverzekeraar. Zoals in Friesland waar de GLI voor iedereen beschikbaar komt en gekoppeld gaat worden aan gezondheidsinitiatieven in de wijk. Of maak financiële afspraken met hen over effectieve valpreventie, op basis van de besparingen die de rekenhulp van Veiligheid.nl laat zien.
  • Het Nationaal Sportakkoord uit 2018 heeft ‘inclusief sporten en bewegen’ als een van de zes pijlers. Het voorziet in subsidie voor de aanstelling van een sportformateur, voor de opzet van een lokaal of regionaal sportakkoord, en voor de uitwerking daarvan. Al 155 gemeenten hebben subsidie aangevraagd voor de aanstelling van een formateur. De formateur heeft als opdracht ook andere beleidsterreinen dan sport te betrekken, want sport dient nog beter benut te worden als instrument op die terreinen. Waar passend wordt ook de verbinding met lokale preventie-akkoorden gelegd.

Aan de slag! 

Veel van de hierboven geschetste ontwikkelingen raken ingebed in beleid, maar zijn daarmee nog geen ‘one size fits all’. Iedere gemeente is immers anders.

Wil je aan de slag? De eerste stap is altijd om medestanders te zoeken. Ga bijvoorbeeld te rade bij sportambtenaren, buurtsportcoaches of gezondheidscentra. Voor meer kennis, voorbeelden en tips, zoek op deze website met de trefwoorden ‘verbinding zorg en sport’, en ‘sportakkoord’.