Spring naar content

Hoe vergroot ik de kans op financiering voor mijn sport- of beweegproject?

Je start een project en ontwikkelt een nieuw sport- of beweegaanbod. Na twee jaar loopt de subsidie af en ga je op zoek naar nieuwe, bij voorkeur structurele financiering. Dus maak je een plan met een begroting en ga je in gesprek met de gemeente en andere potentiële financiers met de vraag of zij willen meebetalen aan de continuering van jouw project. Herkenbaar?

Deze manier van werken in projecten, tijdelijke financiering en denken in benodigde kosten is in de sportsector heel normaal. Maar het is funest voor de continuïteit van je sport- en beweegaanbod en een duurzame samenwerking met andere organisaties. In dit artikel en met onderstaand filmpje doen wij een oproep aan sport- en beweegaanbieders, die sport als doel of als middel inzetten: ga vooral denken in en communiceren over opbrengsten! In dit artikel krijg je handvatten aangereikt waarmee je jouw aanbod kunt verduurzamen en vermarkten.

Waar word je zelf warm van?

Stel je voor… je gaat op bezoek bij de beleidsmedewerker sport bij de gemeente. Je bent al de derde sportaanbieder deze maand. Je hebt een – naar eigen zeggen – succesvol Sportimpuls project bijna afgerond, en bent op zoek naar vervolgfinanciering. Je hebt het helemaal bedacht en berekend; je hebt €5000 per jaar nodig om je activiteiten te borgen.

Nog een voorbeeld. Stel je voor… je bent trainer van een beweeggroep voor ouderen en hebt een gesprek met een maatschappelijk werker in een sociaal wijkteam. Je wilt graag samenwerken met het wijkteam, zodat het wijkteam eenzame ouderen gaat verwijzen naar jouw beweeggroep of naar je cursus valpreventie. Je vraagt de maatschappelijk werker en zijn collega’s om dit aanbod mee te nemen in de gesprekken met ouderen en hen actief door te verwijzen.

Twee eenvoudige voorbeelden die voor velen herkenbaar zijn. Het is echter de vraag of beide sportaanbieders erin slagen om hun gesprekspartners enthousiast te maken. Zoals sporteconoom Pieter Verhoogt uitlegt zijn vooral de onderstaande punten van belang:

  1. Verdiep je in de ander: weet welke doelen iemand nastreeft en wat zijn of haar belang is om te investeren in jouw project of samenwerking.
  2. Verdiep je in de (mogelijke) opbrengsten: zorg dat je weet wat jouw project, aanbod of samenwerking oplevert of waarschijnlijk gaat opleveren.

Verdiep je in de ander

Als je op zoek gaat naar financiering of naar samenwerkingspartners die met jou tijd of geld willen investeren, verdiep je dan in de ander. Welke doelen of resultaten streeft iemand of een organisatie na? Wat zijn de persoonlijke en organisatiebelangen? Bekijk de website van de betreffende organisatie goed, verdiep je in de missie, visie, projecten of thema’s en samenwerkingsverbanden. Ga op zoek naar haakjes voor samenwerking. Ga je in gesprek met de gemeente? Verdiep je dan in de beleidsnota sport, maar ook in thema’s als wmo, gezondheid, armoede en jeugd. Afhankelijk van jouw aanbod en de doelgroep. Bedenk hoe jouw project of aanbod kan bijdragen aan doelen van verschillende beleidsterreinen en werk dat zoveel mogelijk uit.

Verdiep je in de (mogelijke) opbrengsten

Denken in en communiceren over opbrengsten is in alle gevallen waardevol voor sport- en beweegaanbieders. Bij de start van een nieuw project of initiatief en bij een lopend project met een aflopende subsidie. Voor ‘sport als doel’ projecten, die gericht zijn op sport- en bewegingsstimulering. Maar zeker ook voor ‘sport als middel’ projecten, die sport of bewegen inzetten om doelstellingen op het gebied van gezondheid of sociaal vlak te behalen. Hoe doe je dat concreet? Hieronder een aantal concrete tips.

Sport als doel – Sportimpuls project met aflopende subsidie

Verzamel de resultaten en effecten van de afgelopen jaren en zet die op een rij in een aantrekkelijke factsheet of nieuwsbrief. Denk aan deelnemersaantallen, aantal activiteiten, soort activiteiten, aantal afvallers en doorstromers naar reguliere groepen, tevredenheid van deelnemers, effecten bij deelnemers (bv. gewichtsverlies, welbevinden, uitbreiding sociale contacten), tevredenheid van samenwerkingspartners, enzovoort. Voeg citaten van deelnemers en samenwerkingspartners toe over wat meedoen voor hen heeft opgeleverd. Maak waar mogelijk gebruik van foto’s, filmpjes, krantenartikelen of andere publiciteit.

Laat in een pitch of factsheet ook zien wat andere partijen investeren in de borging van het project. Denk hierbij niet alleen in kosten, maar ook aan inzet van uren of kennis, gebruik van materialen en accommodatie. Laat zien hoeveel vrijwilligers er betrokken zijn, want dat is voor gemeenten (en fondsen) ook van belang.

Sport en bewegen als middel – bijvoorbeeld een open club

Voor een sportclub die een nieuw aanbod wil starten of een nieuwe doelgroep wil bedienen is het een iets ander verhaal. Zoals sporteconoom Pieter Verhoogt in het filmpje zegt, moeten sportaanbieders die hun maatschappelijke rol willen verbreden zich afvragen hoe ver ze willen gaan. Het ontvangen en begeleiden van nieuwe, kwetsbare doelgroepen in jouw accommodatie of bij je beweegaanbod vraagt veel van sportclubs. Als je hierover (financiële) afspraken wilt maken met gemeente, verwijzers of partijen in het sociaal domein dan moet je kwaliteit en continuïteit kunnen garanderen. Kun en wil je dat als sportclub?

Pieter Verhoogt: “Als je als sportaanbieder je maatschappelijke rol wilt verbreden, vraag je dan af hoe ver je wilt gaan.”

Als het antwoord op deze vraag ‘ja’ is, dan is het ook weer van belang om je te verdiepen in mogelijke samenwerkingspartners en financiers, zoals hierboven staat. En ook nu is het essentieel dat je laat zien wat jouw (nog te ontwikkelen) aanbod oplevert. Dat is misschien ingewikkelder dan bij het voorbeeld van het Sportimpuls project, maar zeker niet onmogelijk.

Werk de volgende stappen uit

  1. Bedenk aan welke doelen (breder dan bewegingsstimulering) jouw aanbod bij de beoogde doelgroep kan bijdragen. Bijvoorbeeld vitaliteit, verminderen van eenzaamheid, vergroten van het sociale netwerk, vergroten van zelfvertrouwen, etc. In Effecten van sporten en bewegen vind je een overzicht van doelen waar sport en bewegen aan bij kunnen dragen en in hoeverre hier wetenschappelijke onderbouwing voor is. Zoek uiteraard naar logische verbanden. Een schaakclub zal niet bijdragen aan vitaliteit, maar wel aan het vergroten van sociale contacten of mentale fitheid.
  2. Breng het lokale netwerk rondom jouw doelgroep in kaart. Welke personen of organisaties hebben er ook belang bij dat deze groep fitter is, lekkerder in zijn vel zit of meer participeert in de samenleving? Wie zijn mogelijke verwijzers? Aan welke beleidsterreinen van de gemeente raakt dit? Verdiep je in deze organisaties.
  3. Stel je eigen plan op en ga na welke resultaten je logischerwijs kunt bereiken. Ga op zoek – via allesoversport.nl, kennisbanksportenbewegen.nl en via google.nl – naar vergelijkbare projecten. Grote kans dat een vergelijkbaar initiatief elders al is uitgevoerd. Cijfers, verhalen en resultaten van andere projecten kun je gebruiken om aannemelijk te maken dat jouw aanbod ook ‘zoiets’ gaat opleveren. Hiervoor zijn twee voorwaarden: het moet een vergelijkbaar project zijn voor dezelfde doelgroep met vergelijkbare uitvoerders. En je dient open en eerlijk te vermelden waar jouw onderbouwing vandaan komt.
  4. Maak een monitoring- en evaluatieplan voor jouw project of initiatief. Zorg dat je resultaten van jouw eigen project verzamelt en in kaart brengt of de beoogde doelen daadwerkelijk behaald worden.

Het blijft belangrijk inzicht te hebben in de kosten van je project en het budget dat je nodig hebt om het project te continueren. Als je er daarnaast in slaagt ook de opbrengsten en effecten van je project te concretiseren dan vergroot je je mogelijkheden op financiering. Zeker als de resultaten van jouw project bijdragen aan de doelstellingen van de financier/samenwerkingspartner met wie je in gesprek gaat.

Vragen over de financieringskansen voor jouw project?

Neem dan contact op met Pieter Verhoogt (email: info@sport2b.nl).