Spring naar content

Hoe zet je een regionale samenwerking op?

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling en samenwerking van verschillende partijen nodig. Een stappenplan helpt gemeenten, sportverenigingen en zorgorganisaties om regionale samenwerking rond aangepast sporten op te zetten. Hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Wat zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking? En wat is nodig om deze samenwerking te continueren?

Wie mensen met een beperking meer wil laten sporten en bewegen, doet er goed aan om samenwerkingspartners te zoeken in de regio. Gemeenten werken samen en maken de bredere samenwerking mogelijk. Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de zorg, sport en het sociaal domein aansluiten. Maar hoe pak je dat aan? Iemand zet de eerste stap, hoe ga je dan verder en hoe kun je de samenwerking versterken en continueren? Hiervoor is een stappenplan opgesteld. Om de samenwerking te versterken en te continueren is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij de voortgang. Het stellen van vragen helpt om het gesprek hierover te voeren.

Bekijk de animatie ‘Hoe vinden mensen met een beperking de weg naar sport en bewegen?

Stap 1: maak anderen enthousiast voor het initiatief

Je wilt een samenwerkingsverband opzetten voor aangepast sporten, als oplossing voor een probleem. In deze fase worden eerste ideeën gevormd. Het probleem is divers, zoals het achterblijven van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking in jouw regio, het niet aansluiten van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking bij de behoefte in de regio en het niet vindbaar zijn van het sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking.

  • Zoek mensen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan een beter sport- en beweegklimaat voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan omliggende gemeenten, sportaanbieders, zorg- en onderwijsinstellingen (die in contact staan met mensen met een beperking), het bedrijfsleven en fondsen.
  • Betrek je mensen tijdig, want dat maakt dat zij zich meer betrokken voelen en dat het initiatief ‘van iedereen’ wordt. Samen werk je de eerste ideeën uit. Houd er rekening mee dat jouw eerste idee bijgesteld wordt door de inbreng van je medestanders.

Lees hier meer over stap 1: het enthousiast maken van anderen voor het initiatief.

Stap 2: maak afspraken en plannen met je partners

Vanuit de gezamenlijke ambitie die je met elkaar vaststelt, bespreek je hoe je deze ambitie wilt bereiken. Een gezamenlijke ambitie kan zijn: de partners in het samenwerkingsverband hebben het doel dat alle mensen met een beperking dicht bij huis passend kunnen sporten en bewegen.
Bij veel nieuwe initiatieven komt het voor dat mensen te snel overgaan tot een praktisch plan of juist blijven hangen bij een goed gesprek hierover. Mogelijk zijn er bestaande netwerken of initiatieven waarbij je kunt aansluiten of waar je van kunt leren. Een analyse van de regio kan inzicht geven in de doelgroep, het aanbod, de behoeften en daarmee waar de aandacht op kan worden ingezet en welke activiteiten van belang zijn. In deze fase is het goed om na te denken welke andere mensen of organisaties nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan.

Een plan schrijven is één, maar vervolgens onderzoek je ook of het plan goed doordacht is en klaar is voor de uitvoering. Kijk nog een keer goed en kritisch naar het plan of vraag een externe deskundige om het plan te beoordelen.

Lees hier meer over stap 2: het maken van afspraken en plannen met je partners.

Stap 3: realiseer samen het plan

Je bent nu in de fase dat je de uitgewerkte ambitie gaat uitvoeren. Niet alle betrokkenen in het netwerk hebben een rol gespeeld in de planvorming. Zij kennen de uitgewerkte plannen nog niet en krijgen hier nu voor het eerst mee te maken. Nu moet duidelijk worden of ook andere mensen vinden dat het initiatief een verbetering is. In deze fase zijn bijvoorbeeld de uitvoerders en de doelgroep belangrijk. Vinden de deelnemers dat regionale samenwerking een verbetering is? Of vinden ze dat juist helemaal niet? Moeten er nog dingen worden aangepast?

De activiteiten van regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten kunnen divers zijn. In de uitvoering staat de match van de vraag met het aanbod centraal. Kan iedere (potentiële) sporter een passende sport- of beweegactiviteit in de buurt vinden? Activiteiten die hierbij passen zijn onder andere het ondersteunen van de sporter bij het vinden van passend aanbod, het inventariseren van de sportbehoefte van mensen met een beperking, het opzetten van ontbrekend aanbod bij voldoende vraag van (potentiële) sporters.

Lees hier meer over stap 3: het samen realiseren van het plan.

Stap 4: zorg dat het initiatief wordt voortgezet

Is er sprake van een verbetering in de match van vraag en aanbod? En zijn er meer mensen met een beperking die passend sporten en bewegen in de buurt? Dan is de nieuwe situatie een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Het is tijd om het initiatief te versterken en te continueren. Het kan ook zijn dat er nog aanpassingen nodig zijn op het plan en de activiteiten voor de continuering.

Dit is de laatste fase. Vaak wordt deze fase vergeten. Dat is niet vreemd. Veel mensen denken: het idee was toch al uitgevoerd? En iedereen was er toch enthousiast over? Een echte verbetering kan geborgd worden. Borging kan op verschillende manieren vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van de ambitie in het beleid van alle partners. Dit kan specifiek in het sportbeleid, maar een integrale aanpak heeft de voorkeur. Betrek ook andere beleidsterreinen hierin. Maak afspraken met de netwerkpartners voor de komende (meerjarige) periode en leg deze vast, bijvoorbeeld in een overeenkomst, of door middel van subsidietoekenning.

Als de regionale samenwerking werkt, vier dan de successen en maak dit zichtbaar naar buiten. Anderen mogen dit weten!

Lees hier meer over stap 4: zorgen voor continuering van het initiatief.

Continueren regionale samenwerking: welke vragen stel je?

Het regelmatig stil staan bij de voortgang van de samenwerking en het hele proces leidt tot een soepelere samenwerking. Het stellen van vragen (word.docx) helpt om een gesprek op gang te brengen en om de samenwerking te evalueren.

Vragen geven inzicht in wat er goed gaat, wat beter kan binnen het samenwerkingsverband en wat er nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen.
Hoe wordt de samenwerking ervaren? Heeft iedereen nog dezelfde ambitie? Zijn de juiste partners betrokken? En is de financiering nog voldoende geborgd? Wat zijn de opbrengsten van de samenwerking?

Bespreek de vervolgstappen met elkaar. Wellicht is het nodig om veranderingen door te voeren. Sta regelmatig stil bij het proces van de samenwerking en bespreken wat eventueel anders moet. Dit draagt bij aan een duurzame en succesvolle samenwerking.