Spring naar content

Inzet (erkende) sport- en beweeginterventies is sterk vraaggestuurd

Hoe bekend zijn de erkende sport- en beweeginterventies bij de (potentiële) gebruikers? En hebben zij behoefte aan erkende interventies? Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet inzetten van een erkende interventie? Dat onderzocht het Mulier Instituut in een verdiepend onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de inzet van sport- en beweeginterventies sterk vraaggestuurd is: de gebruiker kiest de interventie die aansluit bij de doelgroep en het gekozen beleid.

Bekendheid sport- en beweeginterventies

Onder gemeenteambtenaren en buurtsportcoaches is de bekendheid met interventies groot. 91 procent van de gemeenteambtenaren sport zet sport- en beweeginterventies in hun gemeente in om de sport- en beweegdeelname onder inwoners te stimuleren, net als 92 procent van de buurtsportcoaches. Als sport- en beweeginterventies worden ingezet, geeft de helft van de gemeenteambtenaren en buurtsportcoaches aan dat ook erkende sport- en beweeginterventies worden gebruikt.

Bij sportverenigingen is de bekendheid met sport- en beweeginterventies duidelijk minder groot. Een derde van de sportverenigingen zet sport- en beweeginterventies in, waarvan 23 procent erkende sport- en beweeginterventies gebruikt.

Verdiepend onderzoek

Deze gegevens komen uit het onderzoek ‘Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies – een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers’ van het Mulier Instituut. Hierin is gekeken naar de bekendheid van erkende sport- en beweeginterventies bij potentiële gebruikers, hun behoefte om erkende sport- en beweeginterventies in te zetten en de achterliggende factoren die een rol spelen bij het al dan niet inzetten van een erkende interventie in de sport- en beweegsector.

Als potentiële gebruikers zijn gemeenteambtenaren sport, buurtsportcoaches, sportverenigingen en eerstejaarsstudenten bewegingswetenschappen onderscheiden. Met zeven vertegenwoordigers van sportkunde-opleidingen en vier vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen Lichamelijke Opvoeding (ALO) zijn telefonische interviews gehouden. Daarnaast is een casestudie uitgevoerd in een middelgrote gemeente in Nederland, waarbij betrokkenen bij de opzet en uitvoering van het gemeentelijk sport- en beweegstimuleringsbeleid op locatie zijn geïnterviewd.

Resultaten

Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn:

  • Een meerderheid van de respondenten is (redelijk) bekend met erkende sport- en beweeginterventies en de online databanken met erkende sport- en beweeginterventies.
  • Gemeenteambtenaren sport en buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol bij het kiezen van een aanpak voor sport- en bewegingsstimulering van inwoners, maar de meeste gemeenten zijn nog niet actief bezig om de inzet van erkende interventies te stimuleren.
  • De inzet van (erkende) sport- en beweeginterventie is sterk vraaggestuurd. Bij de keuze voor een interventie is het belangrijk dat deze aansluit bij de gekozen doelgroep en het gemeente- en/of verenigingsbeleid, aan te passen is aan de lokale situatie en betaalbaar is.
  • Te weinig kennis over (de uitvoering van) erkende sport- en beweeginterventies en het al hebben van voldoende sport- en beweegaanbod zijn belangrijke redenen waarom geen gebruik van erkende sport- en beweeginterventies wordt gemaakt.
  • De manier waarop erkende sport- en beweeginterventies worden uitgevoerd verschilt, maar de ervaringen van betrokkenen zijn overwegend positief.
  • Binnen de sportkunde- en ALO-opleidingen is nog weinig aandacht voor erkende sport- en beweeginterventies en de online databanken.

Beoordeling interventies

Binnen het landelijk Erkenningstraject Interventies worden interventies systematisch beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Binnen het erkenningstraject zijn verschillende niveaus van erkenning te onderscheiden: Goed Beschreven, Goed Onderbouwd en Effectief. Sport- en beweeginterventies hebben als doel om sport en bewegen te stimuleren of kunnen worden ingezet om via sport en bewegen andere maatschappelijke doelen te bereiken. Kenniscentrum Sport coördineert het erkenningstraject voor sport- en beweeginterventies. In een online databank zijn alle erkende leefstijlinterventies, waaronder alle erkende sport- en beweeginterventies, opgenomen. Er zijn verschillende websites waarop de erkende interventies worden gepresenteerd:

  1. Interventiedatabank Gezond en Actief Leven van het RIVM CGL;
  2. Interventiedatabank sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen;
  3. Menukaart Sportimpuls van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Bekijk hier het volledige rapport ‘bekendheid en inzet van erkende interventies’ en lees hier hoe het erkenningssysteem voor interventies in zijn werk gaat.