Spring naar content

Leidschendam-Voorburg ziet lokaal sportakkoord vooral als energizer

Nederlandse gemeenten zijn sinds vorig jaar bezig met het opzetten van lokale sportakkoorden. De gemeente Leidschendam-Voorburg was een van de vroege bezitters van zo’n akkoord. De gemeente ziet het akkoord vooral als een middel om partijen te stimuleren en te betrekken.

Het sportakkoord, eind 2019 ondertekend, bevat precies één A4tje, waarop de belangrijkste ambities kort zijn vermeld. Monique de Booij, als beleidsontwikkelaar Sport van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van het lokaal sportakkoord, licht dat toe: “Het document, De + op het totaal, is een korte samenvatting van de vijf hoofdpunten van het sportakkoord. Daar zit een uitwerking onder die we hebben vastgelegd in een meer gedetailleerd actieplan.”

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met het sportakkoord?

De Booij: “Er lag begin 2019 in onze gemeente al een uitgewerkte visie op sport en bewegen klaar. Deze konden we goed gebruiken als basis voor het lokale sportakkoord. In mei 2019 kregen we de aanvraag voor een formateur van VSG gehonoreerd. Formateur René van den Burg ging in juni aan de slag met het inrichten van het proces dat moest leiden tot een lokaal sportakkoord.

Sander van der Helm, beleidsmedewerker Gezondheid Sport en Bewegen bij de gemeente, was vanaf de start betrokken: “De rol van Monique en mij was om met de sportformateur te sparren over de inhoud van het sportakkoord en de eerste verbinding te maken met potentiële ondertekenaars buiten de reguliere sport, zoals met ziekenhuis HMC Antoniushove. Maar wij hebben ook intern de verbinding gelegd met andere afdelingen binnen de gemeente.”

Hoe hebben jullie het proces aangepast?

De Booij: “Om het proces te ondersteunen hebben we gewerkt met een kleine, zogeheten ‘kopgroep sport en bewegen’. Met daarin vertegenwoordigers van verschillende partijen zoals schooldirecteuren, Sport en Welzijn, GGD, verschillende verenigingen en bijvoorbeeld ook accommodaties zoals het tennispark. Deze kopgroep was al eerder opgericht bij de visieontwikkeling van de gemeente. Hierdoor kon de formateur snel schakelen met vertegenwoordigers van gemeente, sportaanbieders en andere betrokken partijen.

René heeft in vier maanden tijd de ambities van het landelijk sportakkoord gespiegeld met onze gemeentelijke ambities. Daarnaast heeft hij de behoeften gepeild van zeker 30 partijen. Waaronder sportaanbieders zoals sportverenigingen, accommodaties en sportcentra, maar ook andere organisaties zoals bijvoorbeeld GGD Haaglanden en het ziekenhuis. In oktober hebben we het plan gepresenteerd in een sport netwerkcafé en op basis van die bespreking is het sportakkoord in november verder geformuleerd en ondertekend.”

Waarom een lokaal sportakkoord?

Om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren, is het belangrijk dat gemeenten op lokaal niveau hun eigen akkoord ontwikkelen en uitvoeren. Sámen met met sport- en beweegaanbieders en andere partners. Kenniscentrum Sport & Bewegen maakte een rondje langs een aantal gemeenten die al wat verder gevorderd zijn met het lokale sportakkoord. Wat zijn hun ervaringen in het organiseren en borgen van het sportakkoord?

Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg is een organisatie die zich inzet op het activeren, stimuleren en verbinden van verschillende bevolkingsgroepen door middel van sport en bewegen. Werff Thomas, combinatiefunctionaris Sport bij SenW, heeft een actieve rol gehad bij de ontwikkeling en helpt nu met de uitvoering van het lokaal sportakkoord.

Hoe organiseren jullie de uitvoering?

Thomas: “Wij zien het sportakkoord vooral als een kans om bestaand beleid nog steviger neer te zetten en te voorzien van nieuw commitment en nieuwe energie. Door het hele proces heen was dat ook de bedoeling. Geen nieuw beleid formuleren maar proberen alle partners te stimuleren om het akkoord werkelijk te doorleven. We hebben ook aandacht besteed aan de dingen die nog niet uit de verf gekomen waren. We hebben het moment van het sportakkoord gebruikt om alles weer even op scherp te zetten, partners te overtuigen van de win – win -situatie die dat akkoord kan opleveren. Daarin zijn wij steeds betrokken geweest.”

De Booij: ”Bij de uitvoering van het sportakkoord hebben we ook de lokale sportadviseur Dorien ten Haeff benut. Zij heeft vooral de verbinding gemaakt tussen het landelijk aanbod van services en de behoeften van de sportverenigingen. Zij had kennis van dat aanbod en overzicht en zo kon ze dat gemakkelijk koppelen aan de wensen. ” Van der Helm: “Op dit moment verkennen we met hulp van Dorien de mogelijkheden naar een pilot voor binnensportverenigingen waarbij zij een gezamenlijke verenigingsondersteuner krijgen.”

Hoe gaan jullie om met de financiering van het sportakkoord?

De Booij: “Aanvankelijk hebben we voor dit proces een jaarbudget van € 40.000 aangevraagd. Dat gaan we in 2020 en 2021 inzetten voor de uitwerking van de vijf doelen. Wat er daarna financieel gebeurt is nog niet duidelijk. In de al eerder genoemde kopgroep proberen we gezamenlijk te beslissen hoe we het beschikbare budget verdelen. We willen vooral investeringen doen in randvoorwaarden, zoals opstartbudget voor nieuwe activiteiten of initiatieven als een sportapp voor nieuwe doelgroepen. Uiteindelijk moeten de initiatieven in het sportakkoord niet steeds een extra budget vergen, maar uit reguliere budgetten of die van nieuwe partners komen.”

Hoe borgen jullie het sportakkoord in het gemeentelijk sportbeleid?

De Booij: “Dit sportakkoord wordt gesteund door onze huidige wethouder Nadine Stemerdink, die ook echt een hart voor de sport heeft. Die politieke steun helpt natuurlijk sowieso. We merken dat de verbinding van sport met andere domeinen de afgelopen jaren veel belangrijker is geworden. Iedereen erkent inmiddels het belang van sport in relatie tot gezondheid en sociale vitaliteit. Er zijn ook veel meer mensen en partijen bij betrokken dan alleen de sportsector. Het gezamenlijk draagvlak is veel groter dan voorheen.”

Van der Helm: “Wij zijn als gemeente de kartrekker van het akkoord en we zorgen dus ook voor de continuïteit, in nauwe samenwerking met SenW als uitvoerende en coördinerende partij. Maar de gemeente wordt door alle partijen gezien als spil in het sportakkoord, ook omdat wij het budget krijgen van het Rijk. Bij elke pilot, nieuwe activiteit of maatregel hebben we oog voor het aspect van borging. We willen dat het bereikte succes niet alleen afhankelijk blijft van budget vanuit het sportakkoord of de gemeente. Het liefst zien we al bij de start dat partijen of organisaties zelf een bijdrage leveren, of dat nou in natura is of financieel.”

Welke invloed heeft de coronacrisis op het sportakkoord gehad?

Thomas: “We zien natuurlijk directe effecten: iedereen heeft moeten wennen aan een andere manier van werken. Veel thuiswerk, virtueel vergaderen op afstand. Een belangrijke afstemmingsbijeenkomst van het Sportnetwerkcafé kon in maart niet doorgaan. Ook heeft corona SenW veel extra werk opgeleverd. Veel verenigingen hebben vragen gesteld over bijvoorbeeld steunmaatregelen, uitstel van huurverplichtingen en dergelijke. We hebben daarom een extra nieuwsbrief uitgebracht voor onze relaties waarin we alle lokale en nationale regelingen voor sportorganisaties bij elkaar hebben gezet. Ook hebben we meer gebruik gemaakt van ons eigen Youtube kanaal. Zo konden we toch nog ondersteuning bieden in de tijd dat het groepssporten volledig stil lag.”