Spring naar content

Monitoring- en Evaluatiewijzer voor sport- en beweegbeleid

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoren en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van een project, maar vooral ook tussentijds. Om gemeenten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren biedt dit artikel een samenvatting van de stappen van de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen. Ook beschrijven we diverse instrumenten die gemeenten voor monitoring en evaluatie kunnen gebruiken.

Bekijk hier de Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen.

Wat is monitoring?

Monitoring gaat over het doen van metingen tijdens de uitvoering van beleid. Doel is hiervan te leren en beleid, maatregelen, interventies of programma’s zonodig direct te verbeteren. Monitoring zet je dus vooral in om tussentijds te leren en om betekenis te geven aan de (tussen)resultaten die je meet. Dit laatste noemen we ook wel reflectieve monitoring en voer je vaak uit met betrokken partners. Het belangrijkste kenmerk van een monitor is dat je dit instrument structureel uitvoert en dus geregeld herhaalt.

Een interventie is een doelgerichte en planmatige, in de tijd afgebakende activiteit, die afwijkt van wat gangbaar is voor de betreffende doelgroep. Vind interventies voor tal van doelgroepen en vraagstukken.

Wat is evaluatie?

Evaluatie is grondiger en gedetailleerder dan monitoring. Bij evaluatie ga je op zoek naar verklaringen. Het doel van een evaluatie is het vormen van een tussen- of eindoordeel over het gevoerde beleid, maatregel, programma of een interventie. Monitoring en evaluatie vullen elkaar aan, zorgen voor transparantie en bevorderen samen resultaatgericht werken.

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het ondersteunt beleidsmakers zodat zij het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen. Hiernaast is er het het Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches (Mulier 2018), specifiek voor beleidsevaluatie rondom de buurtsportcoach. De monitoring- en evaluatiewijzer bestaat uit acht stappen.

Voorbereiding

  • Stap 1: Kies voor monitoring en evaluatie (onderbouwing met motieven en duidelijke doelstellingen).
  • Stap 2: Creëer randvoorwaarden om goed te kunnen monitoren en evalueren: middelen, hulpbronnen en draagvlak (politiek, de bestuurders en de samenwerkingspartners).

Uitvoering

  • Stap 3: Maak een selectie van indicatoren en bepaal wat een goed meetresultaat zou zijn door het vaststellen van normen en streefcijfers.
  • Stap 4: Maak een keuze voor een onderzoeksmethode en onderzoeksinstrument.
    Stap 5: Verzamel en registreer de gewenste informatie.

Analyse

  • Stap 6: Analyseer de gegevens, interpreteer de informatie, trek conclusies en geef aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten.
  • Stap 7: Rapporteer over de onderzoeksresultaten en communiceer deze naar alle betrokkenen en de doelgroep.

Evaluatie

  • Stap 8: Evalueer het proces van monitoren en evalueren en veranker dit proces.

Download alle documenten die je nodig hebt

De Monitoring- en Evaluatiewijzer is een aanvulling op twee andere instrumenten van Kenniscentrum Sport & Bewegen: de Beleidswijzer Sport & Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid) en de Financieringswijzer Sport & Bewegen.

M&E menukaart met ‘Databronnen en meetinstrumenten overzicht’

Veel data rondom sport en bewegen worden al verzameld door partijen als GGD’en, RIVM en CBS, maar deze data zijn verspreid over meerdere websites, rapporten en monitors. Het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport hebben een overzicht gemaakt van al deze openbare databronnen én meetinstrumenten, die je als gemeente kunt gebruiken. De M&E menukaart van Kenniscentrum Sport biedt een overzicht van alle beschikbare databronnen en meetinstrumenten per beleidsthema (van landelijk tot lokaal). Je kunt ook een compleet en actueel overzicht downloaden in PDF format.

Alle beleidsinstrumenten op een rij

Voor het overzicht zetten we nog even alle andere beleidsinstrumenten op een rij:

Op Loketgezondleven.nl vind je tips voor gemeenten die de impact van hun gezondheidsbeleid – inclusief sport en bewegen – willen evalueren.