Spring naar content

Nederlandse Sportraad wil impact van sportevenementen versterken

Medio 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht. De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over sport en sportgerelateerde vraagstukken aan het kabinet en het parlement. De eerste vraag die minister Schippers van VWS aan de NLsportraad heeft gesteld, was: hoe kunnen we de financiële balans, het rendement en de impact van grote sportevenementen verbeteren?

Lees het volledige analyserapport en bijbehorende samenvatting.

Economische en maatschappelijke impact

De minister van VWS gaf in een brief aan de Tweede Kamer namelijk aan dat de werving, organisatie en financiering van met name de grote sportevenementen in Nederland voor verbetering vatbaar is. Zij meldde dat circa de helft van de evenementen afsluit met verlies. Grote sportevenementen zouden voor een (te) groot deel afhankelijk zijn van overheidssubsidie – terwijl winstgevende evenementen in de ogen van VWS juist geld zouden moeten kunnen genereren voor de sport.

Investeringen in grote sportevenementen waren tot dusverre overwegend publiek. De soms aanzienlijke opbrengsten komen ten goede aan private partijen en dan met name de horeca. De economische impact van door VWS gesubsidieerde evenementen wordt standaard in beeld gebracht. Met het nastreven van en in kaart brengen van de maatschappelijke opbrengsten is nog veel minder ervaring. Dit vormde de voornaamste reden voor de minister om een nieuwe impuls te geven aan het evenementenbeleid in Nederland en aan het sportbeleid in het algemeen.

Analyse topsportevenementen

Het eerste vraagstuk waar de NLsportraad zich over gebogen heeft, is dus het rendement van grote sportevenementen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de NLsportraad in de periode november 2016-maart 2017 een verkennende analyse uitgevoerd van 25 grote sportevenementen. De raad heeft gesprekken gevoerd met evenementorganisatoren en aanvullend met stakeholders en experts. Ook heeft de raad enkele gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om de eerste bevindingen uit de gesprekken te toetsen en te bediscussiëren.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het analyserapport zijn:

Grote diversiteit in organisatievorm

 • Er is een flink verschil in organisatievorm tussen eenmalige en jaarlijks terugkerende evenementen. Beide soorten evenementen zouden meer kennis kunnen uitwisselen;
 • Sportmarketingbureau’s winnen sterk aan invloed bij de organisatie van sportevenementen.

Waarde en impact

Business case en financiering

De businesscase is veelal positief. De NLsportraad wil zich bij haar vervolgadviezen oriënteren op andere financieringsinstrumenten dan subsidies, bijvoorbeeld op een evenementenfonds. Lessen die de NLsportraad op dit gebied trekt en kansen die het ziet, zijn:

 • overweeg cross-overs met breedtesport, cultuur, onderwijs, city-marketing of handelsmissies;
 • zet herkenbare locaties in, zoals het Museumplein bij de EK Atletiek in 2016;
 • maak een goede haalbaarheidsstudie vooraf;
 • zorg voor een goede controle op inkomsten en uitgaven;
 • onderschat fiscale vraagstukken niet;
 • bouw voort op eerdere ervaringen;
 • stel de beleving tijdens een evenement centraal;
 • maak een goede organisatiestructuur met een heldere rolverdeling.

Kennisdeling

Kennisontwikkeling en kennisdeling rondom grote sportevenementen verdienen een impuls. De wetenschappelijke infrastructuur en funding, verzameling van data en kennisdeling op internationaal niveau kunnen beter.

Overheidsbeleid

 • Er is behoefte aan een integraal beleidskader vanuit de rijksoverheid, met aansluiting naar andere beleidsterreinen;
 • Sportevenementen zoeken een ondernemende overheid die in samenwerking met bedrijven, andere overheden en media het voortouw neemt voor de ontwikkeling van een strategische evenementenkalender;
 • Er is teveel regeldruk en er heerst een ongunstig fiscaal klimaat.

Vervolgadvies NLsportraad

De NLsportraad wil op het terrein van sportevenementen adviezen op gaan stellen over:

 • beleving, economische en maatschappelijke impact;
 • governance, financiering en kennisdeling;
 • evenementenkalender en beleidskader;
 • subsidieaanvragen.

Om de adviezen van de NLsportraad een steviger fundament te geven, beveelt de NLsportraad aan om daarnaast:

 • een review te (laten) maken van de verschillende evaluatiestudies naar de economische impact van grote sportevenementen;
 • een verklarend onderzoek op te zetten naar de intrinsieke waarde en maatschappelijke betekenis van grote sportevenementen;
 • een internationale benchmark uit te voeren naar de concurrentiepositie van Nederland in de internationale evenementenmarkt.

Lees het volledige analyserapport en bijbehorende samenvatting.

Instelling Nederlandse Sportraad

De NLsportraad is een adviescollege dat valt onder de Kaderwet adviescolleges. Het heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement te adviseren over sport. De NLsportraad beziet ‘sport’ daarbij in al zijn verscheidenheid: van bewegingsonderwijs voor kinderen tot een actieve leefstijl voor ouderen, van hardlopen in het park tot sporten in georganiseerd clubverband en van talentherkenning tot topsport. Bij dit brede spectrum horen ook alle randvoorwaarden die nodig zijn om sport mogelijk te maken.

Gevraagd en ongevraagd kan de raad adviseren over sport en andere, sportgerelateerde onderwerpen. De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze raad uniek. Voor het eerst in de geschiedenis stelt de Nederlandse regering een formele adviesraad in op het terrein van sport.

Leden van de Nederlandse Sportraad

De raad heeft negen leden, benoemd voor de duur van de Nederlandse Sportraad:

 • Michael van Praag (voorzitter), internationaal sportbestuurder
 • Pieter van den Hoogenband, olympiër
 • Esther Vergeer, paralympiër
 • Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
 • Merel van Vroonhoven, voorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Duncan Stutterheim, organisator internationale dance-events
 • Jaap de Groot, hoofdredacteur Telesport
 • André Kuipers, arts, astronaut
 • Leanne van den Hoek, Brigade-generaal b.d. Defensie

Camiel Eurlings (lid Internationaal Olympisch Comité en qq ook lid bestuur NOC*NSF) zal als vaste adviseur de raadsvergaderingen bijwonen. De raad kan desgewenst ook nog andere adviseurs benoemen. De sportraad wordt ondersteund door een secretariaat met 4 medewerkers.