Spring naar content

Rollen van ouders bij de sportvereniging

Ouders zijn meer dan anderen in staat hun kinderen aan te sporen tot sport en bewegen. Bijvoorbeeld door ze te stimuleren en te enthousiasmeren en door zorg te dragen voor de contributie en de benodigde materialen, het faciliteren. Ze kunnen ook een positieve rol vervullen als vrijwilliger bij de sportvereniging door er zelf te sporten en er actief te zijn.

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

Er is een duidelijk positief verband tussen het beweeggedrag van ouders en dat van hun kinderen, blijkt uit onderzoek. Ouders die zelf aan sport doen stimuleren bewust of onbewust het sport- en beweeggedrag van hun kinderen. Denk aan het aloude adagium ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Kinderen van wie de ouders het goede voorbeeld geven door zelf (vaak) te sporten zijn vaker lid van de sportvereniging. Uit onderzoek blijkt dan ook dat er een duidelijk positief verband is tussen het beweeggedrag van de ouders en dat van hun kinderen. Dat geldt voor alle categorieën kinderen: voor zowel jongens als meisjes, en voor zowel autochtone als allochtone kinderen.

Vrijwilliger zijn bij de sportvereniging

Staafdiagram waarmee aangetoond wordt voor welke vrijwilligersfuncties tekorten zijn
(Foto: Kenniscentrum Sport)- klik op afbeelding voor een grotere versie.

Ouders die als vrijwilliger actief zijn bij de sportvereniging geven het signaal af dat vrijwilligerswerk doen in de sportvereniging erbij hoort. Een mooie bijkomstigheid is dat ze hun kinderen ook kunnen stimuleren om als trainer, bestuurder, scheidsrechter of organisator actief te worden voor de sportvereniging. In veel sportverenigingen hebben kinderen en jongeren regelende taken waarbij ze worden begeleid door volwassenen. Ook voor de ouders zelf kan betrokkenheid bij de sportvereniging een leerzame en sociale ervaring zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld bekend raken met het verenigingsleven, zelf gemotiveerd raken om te gaan sporten, meer contacten krijgen met andere ouders of vaardigheden ontwikkelen door het vrijwilligerswerk dat ze doen (Boonstra e.a., 2011). Uit de ‘SportAanbiedersMonitor 2012’ (Kalmthout e.a., 2012) komt naar voren dat sportverenigingen nog steeds kampen met een tekort aan vrijwilligers. Het werven en behouden van vrijwilligers wordt door de sportverenigingen als één van de drie belangrijkste speerpunten genoemd. Eén op de vijf verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie houdt in dat ouders de sportvereniging mede draaiende houden door hand- en spandiensten te verrichten en door mee te doen met activiteiten. Ouders zijn dan actief als vrijwilliger bij de vereniging door een rol te vervullen als trainer, scheidsrechter of bestuurslid, of door mee te draaien in bardiensten of actief te zijn in het onderhoud en beheer van het terrein.

Ouderbetrokkenheid

Als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de sportieve ontwikkeling van hun kinderen, noemen we dat ouderbetrokkenheid. Dit houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de sportvereniging en de trainers en coaches. Het gaat er hier dan ook om dat ouders hun kind supporten tijdens wedstrijden en trainingen en met hun kind praten over hoe het allerlei sportsituaties beleeft. Hoe voelt hun kind zich binnen de vereniging, binnen het team of de leeftijdsgroep? Hoe gaat het kind om met prestatiedruk, met winnen en verliezen? De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden door sport- en spelmateriaal aan te schaffen en begeleiden hun kind daarbij. Ook bezoeken zij ouderavonden en tonen ze respect voor de trainers en coaches en de sportvereniging.