Spring naar content

Scan & Match: betere match vraag en sport- en beweegaanbod mensen met beperking

Plezier, sociale contacten, fysieke mogelijkheden verkennen en fitheid. Ook voor mensen met een beperking zijn dit belangrijke motieven om te bewegen of te sporten. Maar wat is een passend sport- en beweegaanbod en waar vind je dat? Hoe speel je daar als beleidsmaker op in?

Gebruik de Scan & Match tool

Wil je in jouw gemeente aan de slag om regionale samenwerking op te zetten of te verbeteren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen? Kenniscentrum Sport & Bewegen biedt verschillende tools en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Scan & Match: vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

Om de match tussen de sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod te verbeteren is goede informatie van belang. Informatie over mensen met een beperking en hun interesse in sport en bewegen enerzijds. En anderzijds informatie over sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente, regio of zelfs daarbuiten. Scan & Match biedt handvatten voor het vinden van informatie over vraag en aanbod in de regio of gemeente en voor het analyseren van beleid.

Een inkijkje

Een aantal concrete vragen waar Scan & Match antwoord op geeft.

  • Welke verenigingen of andere aanbieders in je gemeente/ regio hebben activiteiten voor mensen met een beperking? Kun je drie organisaties noemen?
  • Wat staat er in het gemeentelijk beleid over sport en bewegen door mensen met een beperking?
  • In hoeverre is er al een match tussen het aantal mensen met een beperking dat wil sporten en bewegen en het bestaande sport- en beweegaanbod?

Hoe werkt Scan & Match?

Met Scan & Match (vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking) verzamel en match je op een praktische manier informatie. De uitkomsten zijn te gebruiken als onderbouwing bij het ontwikkelen of actualiseren van beleid. De verschillende onderdelen van Scan & Match zijn stappen om te komen tot een resultaat. Maar de onderdelen kun je ook los gebruiken om meer inzicht te verkrijgen.

Scan & Match bestaat uit de volgende onderdelen:

  • voorbeelden voor de aanleiding en/ of doelstelling voor het uitvoeren van de scan;
  • gegevens over de vraagkant; waar zijn mensen met een beperking te vinden, welke informatie is wel en niet beschikbaar;
  • gegevens over de aanbodkant: waar vind je informatie over sport- en beweegmogelijkheden en welke informatie is wel en niet beschikbaar;
  • checklist voor de analyse van gemeentelijk beleid en
  • tips/ informatie over hoe je een vraag- en aanbodmatch uitvoert.

Omvang, vindplaatsen en aanbod

Het RIVM heeft in een aantal kaarten inzichtelijk gemaakt waar mensen met een beperking zijn te vinden. Op het niveau van de GGD-regio en de gemeente worden cijfers ontsloten voor volwassenen met een motorische, visuele of auditieve beperking en cijfers voor mensen met chronische aandoeningen. Deze gegevens zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen niet beschikbaar. Voor deze groepen zijn verwijzingen opgenomen naar organisaties die in contact staan met de doelgroep. Om zicht te krijgen op het aanbod zijn verwijzingen opgenomen naar verschillende sportzoekers.

De onderdelen

Met de vraag- en aanbodscan krijg je inzicht in de sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en sport en beweegmogelijkheden in de gemeente of regio. Maar waarom wil je dit weten? Wat is de aanleiding voor het uitvoeren van de scan? En wat ga je met de uitkomsten doen? Het is belangrijk dat je de aanleiding voor de scan en de doelstelling die je hebt, kunt toelichten aan beslissers en uitvoerders.

Om zicht te krijgen op de potentiële vraag naar en het huidige sport- en beweegaanbod worden de gegevens van de ‘vraagkant’ en de ‘aanbodkant’ ontsloten. De analyse van de ‘vraagkant’ geeft antwoord op wat de omvang van de doelgroep is en waar deze zich bevindt. Bij de ‘aanbodkant’ geeft de analyse zicht op waar het aanbod zich bevindt en voor welke beperking en welke leeftijdscategorie is het aanbod geschikt.

Om gericht aan de slag te gaan met het matchen van de vraag van en het aanbod voor mensen met een beperking is het analyseren van het lokale (of regionale) beleid een belangrijke stap. Scan & Match bevat een checklist die helpt bij het uitvoeren van zo’n beleidsanalyse.

Bij het matchen van vraag en aanbod komen de verschillende gegevens samen. Met de scan maak je een vergelijking tussen de potentiële vraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod. Ook leg je een relatie met het beleid van de gemeente of regio. Op deze wijze krijg je zicht op de stand van zaken op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking.

En wil je meer lezen over sport en bewegen voor mensen met een beperking, in de Scan & Match vind je verwijzingen naar andere platforms,feiten & cijfers, organisaties en verhalen over het thema sporten en bewegen van mensen met een beperking.

Waarom zet je Scan & Match in?

Bij gemeenten en regio’s is er steeds meer aandacht voor sport- en beweegstimulering van mensen met een beperking. De gemeente(n), de regiomedewerkers, buurtsportcoaches, samenwerkingspartners, iedereen heeft een eigen beeld bij welke activiteiten hier een bijdrage aan leveren. Hoe is dit binnen de gemeente of regio georganiseerd? Op welke doelgroep(en) zouden we ons moeten focussen? Waar en voor wie is er passend aanbod beschikbaar? En hoe verhoudt het aanbod zich tot de vraag?

Scan & Match geeft inzicht in de huidige situatie. De resultaten helpen om te komen tot een gezamenlijk beeld. Hiermee kunnen gerichte keuzes gemaakt worden in de (door)ontwikkeling van beleid, stimulering en uitvoering in relatie tot sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Bezoek direct de Scan & Match tool

Interessante factsheets op een rij