Spring naar content

Sport, maak ook gebruik van EU-subsidie Erasmus+ Jeugd

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Zoals de naam al aangeeft kunnen er binnen dit programma ook aanvragen worden gedaan voor jeugdprojecten. Erasmus+ Sport is redelijk bekend bij sportorganisaties. In dit artikel geven we tips hoe je ook voor sportprojecten gebruik kunt maken van Erasmus+ Jeugd.

logo Erasmus+

Deze tips zijn voor een groot deel afkomstig van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), het Nationaal Agentschap in Nederland dat alle kennis heeft over Erasmus+ Jeugd.

NJI: Sport als leermiddel

Bij het programma Erasmus+ Jeugd gaat het vooral om het uitwisselen van kennis en ervaring in Europa en het ontwikkelen van competenties. Dat is heel breed. Erasmus+ Jeugd wil jongeren waardevolle leerervaringen buiten hun reguliere onderwijs om bieden, door middel van internationale jongerenprojecten. Een voorbeeld daarvan is een uitwisselingsprogramma, waarbij jongeren (van 13 tot 30 jaar) andere culturen leren kennen, met elkaar moeten samenwerken en op die manier meer zelfvertrouwen krijgen. Sport wordt hierbij ingezet als ‘leermiddel’, om andere doelen zoals bijvoorbeeld sociale inclusie te bereiken. Ook beroepsmatig kan er gebruik gemaakt worden van dit subsidieprogramma. Bijvoorbeeld bij trainingen of werkervaringsplekken voor jongerenwerkers en sportprofessionals in het buitenland, om hun blik te verbreden en hun professionele vaardigheden te verbeteren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om van Erasmus+ jeugd gebruik te maken.

 • Key Action 1: Jongerenuitwisseling en professionele ontwikkeling van jongerenwerkers;
 • Key Action 2: Strategische partnerschappen gericht op de kwaliteit van het jongerenwerk;
 • Key Action 3: Bijeenkomsten tussen jongeren en beleidsmakers.

Het is bij de aanvraag van belang erop te letten dat er voor Erasmus+ Jeugd andere deadlines gelden dan voor Erasmus+ Sport. Je kunt hier driemaal per jaar een aanvraag doen. Ook de hoogte van subsidiebedragen is anders dan bij Erasmus+ Sport. Aanvragen worden online ingediend; het Nationaal Agentschap kan organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van een project met advies en informatie.

Internationale ervaring opdoen met Erasmus+ Jeugd

“Bij het Nederlands Jeugdinstituut komen aanvragen binnen uit alle hoeken van de samenleving”, vertelt Mireille Unger, programma-adviseur Erasmus+ Jeugd bij het Nederlands Jeugdinstituut. “Van jeugdraden tot sportorganisaties en van jongerenwerkers tot buurtsportcoaches. Hoewel er allerlei criteria zijn voor het doen van een aanvraag, staat bij ons de internationale ervaring die jongeren kunnen opdoen voorop. Leren van elkaars cultuur bijvoorbeeld, door workshops, dans, kunst of ook door sport. Ook biedt het programma de mogelijkheid om strategische partnerschappen via Key Action 2 op te zetten in Europa. Hierbij geldt dat het van groot belang is, dat je goed nadenkt over de impact die je met het programma wilt bereiken. Is het een onderwerp dat speelt in Europa? Op dit moment zijn bijvoorbeeld projecten die gaan over sociale inclusie heel actueel in Europa. Hoe zorgt je ervoor dat iedereen – ook mensen uit een achterstandssituatie of met een beperking – gelijke kansen krijgt? En hoe zorg je ervoor dat je de good practices kunt implementeren in je eigen organisatie?

Een ander belangrijk punt bij het zoeken naar partners is dat je elkaar aanvult. Zoek samenwerking in verschillende branches, zodat je een completere aanvraag kunt indienen. Ook moet je veel kennis hebben van jongeren en wat ze zoal bezig houdt.”

Goed voorbeeld: Take it to the Street

De International Sports Alliance (ISA) – die zich inzet voor het versterken en ontwikkelen van jeugd door middel van sport – heeft ook ervaring met het aanvragen van een strategisch partnerschap uit het Erasmus+ Jeugd programma. Voor het project Take it to the Street kreeg ISA een subsidie uit het programma. Dit project is een voorbeeld van Key Action 2.

Yara Hoppenbrouwers, manager programs and facilitation bij ISA, geeft aan hoe ze bijvoorbeeld sport inzetten als middel om jeugd verder te ontwikkelen. “Wat we vooral met dit programma willen bereiken, is de leefwereld van jongeren te verrijken door ze te laten deelnemen aan ‘streetsports’. Hoe kun je als jongere via sport verder komen in het leven, dat is de centrale vraag.“

ISA heeft een aantal strategische partners voor dit project: Game Denmark (jongeren), Game Lebanon (migratie), German Sports University Cologne (kennis) en 3 x 3 Unites (sport, 3 x 3 basketbal).

Hoppenbrouwers: “Iedereen heeft zijn eigen rol in de ontwikkeling van het programma. Je moet van te voren goed kijken op welk niveau in de organisatie je de mensen erbij betrekt. Dat heeft ons veel tijd gekost. Ik vind het ook belangrijk dat de partners complementair zijn en dat je elkaar betrokken houdt bij het project. In ons geval werk je toch twee jaar samen. Dan moet je wel focus houden. Dat proberen we onder andere te doen door transnationale project meetings te houden. Daarnaast vinden we het belangrijk om aan de hand van documenten, rapporten en videoblogs met behulp van cijfermateriaal te laten zien hoe we het project aanpakken. Tot slot is het van belang dat je de middelen evenredig verdeelt over de partners en dat je alles goed documenteert.”

Tips en tricks van de experts voor aanvraag Erasmus+ Jeugd

De aanvraag:

 • Maak gebruik van de kennis bij het Nederlands Jeugdinstituut om de aanvraag te laten voldoen aan alle voorwaarden en maak een afspraak met het agentschap om over je projectplan te overleggen;
 • Lees de programmagids; Voor gedetailleerde instructies over de indiening van aanvragen kun je kijken bij de Erasmus+-programmagids.
 • Let vooral ook goed op wie je waarbij betrekt. Kijk van te voren op welk niveau bij de partnerorganisaties je de mensen betrekt;
 • Maak gebruik van onderwijs- of kennisinstituten om de aanvraag te evalueren.

Voorwaarden:

 • Breng de urgentie van de aanvraag goed in beeld en onderbouw het met cijfers;
 • Let bij de aanvraag op thema’s die op dat moment in Europa spelen.

Partners:

 • Sluit je aan bij een ervaren projecteigenaar;
 • Kijk ook naar partners die elkaar aanvullen zoals het onderwijs, sport, gezondheidsinstellingen, jongerenwerk, etc.;
 • Zoek partners verspreid over Europa, maar wel aangesloten bij Erasmus+;
 • Onderzoek de betrouwbaarheid van de partners;
 • Zorg dat je officiële aanmeldingsbrieven krijgt van alle aangesloten partners.

Project:

 • De uitstraling van het project is heel belangrijk. Breng dat in de communicatie duidelijk naar voren;
 • Het project moet sportoverstijgend zijn. Kijk hierbij naar sociaal-maatschappelijke en economische problemen in Europa en probeer daarbij aan te sluiten;
 • Borg de kennisoverdracht.

Financiële verantwoording:

 • Zorg ervoor dat je niet overvraagt bij de subsidieaanvraag;
 • Probeer het subsidiegeld zo efficiënt mogelijk te besteden;
 • Zorg dat je gedurende het project alles documenteert;
 • Zorg in verband met de voorfinanciering voor voldoende cashflow en houd rekening met eventuele kortingen op de subsidie (in het geval het geld niet verantwoord kan worden).

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van de inspiratiebijeenkomst over het Erasmus+-programma, die op 15 november 2018 in Utrecht is georganiseerd door Kenniscentrum Sport & Bewegen en de directie sport van VWS, in samenwerking met NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).