Spring naar content

Sportakkoord: ambities voor de sport tot en met 2021

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Het is het eindpunt van een intensief voorbereidingstraject en de start van een nieuwe fase, waarin VWS met velen gezamenlijk de ambities wil realiseren.

Minister Bruno omringd door ondertekenaars en fans van het sportakkoord.
Ondertekening van het nationaal sportakkoord in strandclub WIJ in Scheveningen. Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst besloot het kabinet om een sportakkoord te sluiten met de sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden hebben vele partijen meegedacht over vorm en inhoud. Zes doelen staan de komende jaren centraal voor iedere Nederlander: fan, vrijwilliger, professional in de sport, topsporter of juist die persoon – jong of oud – die nog helemaal niet met sport en bewegen bezig is.

Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis. Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de betrokken partners zes ambities geformuleerd. Thema’s waar de sportwereld en alle betrokken partijen de komende jaren voor gaan. Voor vijf van de zes ambities zijn doelstellingen en interventies uitgewerkt in deelakkoorden.

Het Sportakkoord is op 29 juni 2018 officieel ondertekend. De Tweede Kamer heeft het nu in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden.

1. Inclusief sporten & bewegen

feestelijke lancering sportakkoord
Veel blije gezichten bij de lancering van het Sportakkoord

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

Wat is de aanpak? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen

2. Duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

Wat zijn de plannen? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur

3. Vitale sport- en beweegaanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.

Wat wordt anders? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Vitale sport- en beweegaanbieders

4. Positieve sportcultuur

De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

Hoe gaan we dat merken? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Positieve sportcultuur

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

Hoe wordt dat gerealiseerd? Lees het volledige artikel over het deelakkoord Vaardig in bewegen

6. Topsport die inspireert

De zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ krijgt in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Overige afspraken uit het sportakkoord

De betrokken partners maakten ook afspraken over de volgende zaken:

  • Het Sportakkoord wordt overal in het land vertaald naar lokale en regionale akkoorden, zodat ze in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook kan door middel van lokale data een Lokale of Regionale Sport Toekomstverkenning worden uitgevoerd.
  • De sport zorgt zelf voor promotie van de eigen sport. Om ook de meer kwetsbare groepen te betrekken, is de gemeente in de lead.
  • Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen kunnen een belangrijke rol spelen bij uitvoer van het Sportakkoord. Daarom wordt hun aantal uitgebreid en komen er meerjarige afspraken.
  • Er komen onderzoeken naar governance modellen voor de sport en innovatie in de sport.
  • Diversiteit krijgt nadrukkelijk een plek in de Code Goed Sportbestuur.
  • Wat betreft samenwerking komen er verbindingen tussen de verschillende ministeries, én met de andere akkoorden zoals het preventieakkoord.

Financiering van de sport

Minister Bruins ondertekent het Nationaal Sportakkoord
Ondertekening van het nationaal sportakkoord in strandclub WIJ in Scheveningen. Foto Rijksoverheid / Bart Hoogveld

Tot slot: VWS investeert circa €410 miljoen per jaar in sport gedurende de looptijd van dit Sportakkoord. Daarvan zal €241 miljoen per jaar besteed worden aan het compenseren van het nadeel dat gemeenten en de sport ondervinden als gevolg van het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. Dit is bedoeld voor het verbeteren van de sportinfrastructuur. Vanuit het totale budget wordt €61 miljoen per jaar geoormerkt voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches). €10 miljoen per jaar wordt conform de afspraken in het Regeerakkoord ingezet voor het versterken van bonden en vereniging, en in totaal €10 miljoen per jaar voor sportevenementen. €53 miljoen zal besteed worden aan topsport. De rest van de middelen – €35 miljoen per jaar – wordt ingezet voor maatregelen als benoemd in de deelakkoorden en voor de voortzetting van het huidige beleid.

Lees in het Sportakkoord meer over de investering van het ministerie van OCW, van gemeenten en van NOC*NSF.

Meer lezen over het Sportakkoord

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave