Spring naar content

Sportakkoord Breda: verantwoordelijkheid nemen én loslaten

In Breda vindt sinds 2016 structureel overleg plaats tussen sport- en beweegorganisaties in de thematafel Breda Beweegt. De ideeën en voorstellen van dit gezelschap vormen de basis van het Bredase sportakkoord Bewegen en blijven bewegen. De gemeente is penvoerder op afstand, maar houdt het vuur wel brandend. Lees hier hoe Breda het sportakkoord heeft verankerd in het bestaande sport en beweegcollectief.

Voortborduren op bestaand overleg

Inge Wolters was als beleidsadviseur van de gemeente Breda betrokken bij de totstandkoming van het sportakkoord en helpt inmiddels met de realisatie ervan. Ze licht het maakproces van het sportakkoord toe: “Het sportakkoord is geen apart spoor maar sluit aan bij een proces dat al vanaf september 2016 is begonnen in de vorm van de thematafel Breda Beweegt. De gemeente ging met tal van partijen in de stad aan de slag om de inwoners van Breda in beweging te krijgen en te houden op basis van een uitvoeringsplan. “Toen het Nationaal Sportakkoord in zicht kwam hebben we een nieuw uitvoeringsplan gemaakten, dat de basis werd van het Bredase sportakkoord.”

Inge: “We wilden nadrukkelijk geen nieuw proces starten maar voortbouwen op de bestaande beweegstimuleringsplannen. Onderwijsinstellingen, de sportraad, gesubsidieerde sport- en beweegorganisaties en andere organisaties zonder subsidierelaties zijn gevraagd om mee te doen. Zo wilden we komen tot een gezamenlijke agenda. In april vorig jaar was het sportakkoord eigenlijk al in grote lijnen uitgeschreven. Maar we hebben in de loop van het jaar nog eens nadrukkelijk de vraag gesteld: zijn er nog meer ideeën en mogelijkheden die we nog gemist hebben? Daarmee hebben we naast het uitvoeringsplan een aantal extra ideeën uitgewerkt.”

Waarom een lokaal sportakkoord?

Om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren, is het belangrijk dat gemeenten op lokaal niveau hun eigen akkoord ontwikkelen en uitvoeren. Sámen met met sport- en beweegaanbieders en andere partners. Kenniscentrum Sport & Bewegen maakte een rondje langs een aantal gemeenten die al wat verder gevorderd zijn met het lokale sportakkoord. Wat zijn hun ervaringen in het organiseren en borgen van het sportakkoord?

Ondersteuning voor sportaanbieders

Robin Meeuwissen is adviseur Sport en Bewegen bij MOOIWERK Breda (onderdeel van de stichting Breda Actief). Hij en zijn collega’s stimuleren deelname aan sport en vrijwilligerswerk in Breda. Robin is vooral betrokken bij het onderdeel vitale sport- en beweegaanbieders: “Wij adviseren en ondersteunen sportaanbieders in de stad bij allerlei vraagstukken. Vanuit ons netwerk weten we goed wat er speelt en we hebben extra geïnventariseerd welke ideeën er nu leven. We hebben vooral ingezoomd op onze vitale verenigingen kunnen betekenen voor bewegen in de wijk. De behoefte en ideeën van de sportaanbieders hebben we aangedragen tijdens de werksessies voor het sportakkoord. Uiteindelijk is daar per thema van ons akkoord een Topidee voor vitale aanbieders uitgekomen.”

Kun je een voorbeeld geven van een praktisch resultaat van die verkenningen?

Meeuwissen: Het bleek dat oudere inwoners in de wijk te weinig weten van sport- en beweegmogelijkheden in de wijk. Er bestaat al een initiatief waarin het aanbod van sport-en beweegmogelijkheden voor de jeugd wordt samengebracht: sportencultuurintrobreda.nl. Op basis van deze ervaring hebben we bedacht dat we dit ook voor oudere inwoners willen gaan doen.”

Welke rol speelt de gemeente bij de uitvoering?

Wolters: “In wezen is de gemeente eindverantwoordelijk voor het hele proces, wij moeten de vinger aan de pols houden, aanjagen en waar nodig ook verbindingen leggen. Uiteindelijk werken alle partijen samen de plannen uit. Er is geen aparte kerngroep voor het sportakkoord georganiseerd vanuit de gemeente. We hebben een deel van de verantwoordelijkheid losgelaten en neergelegd bij werkgroepen van de thematafel, die per pijler van het uitvoeringsplan samenwerken. De werkgroepen zoeken zelf samenwerkingspartners om de plannen te realiseren. De gemeente schuift aan om de voortgang te bespreken.”

Hoe borgt Breda het bereikte sportakkoord op de lange duur?

Wolters: “Zoals gezegd is het sportakkoord een resultaat van een al langer lopend samenwerkingsverband. Daarin zit dus al een zekere borging want dat stopt niet. De borging zit sowieso al ingebed in het sportbeleid. De organisaties werken in de thematafel steeds meer samen en hebben ook ingezien dat dat beter werkt, dan dat ieder zijn eigen voorstellen in afzondering maakt. Dat proces gaat gewoon door en het sportakkoord is daarin eigenlijk vooral een kans om de samenwerking nog breder te trekken met bijvoorbeeld het onderwijs en zorgpartijen.”

Hoe regelen jullie de financiering?

Wolters: “We zijn nu juist bezig met het toebedelen van budget aan de diverse ideeën uit het akkoord. We hebben de plannenmakers geen financieel kader vooraf gegeven, of het geld op voorhand over de pijlers verdeeld. We krijgen vanuit het Rijk een uitvoeringsbudget van € 80.000 per jaar. Kleine projecten – zoals het zichtbaar maken van het lokaal sportaanbod voor ouderen met een boekje en website – kunnen we daar makkelijk mee realiseren.

Voor het financieren van nieuwe, grote projecten zijn we aangewezen op andere gelden. Neem een maatjesproject waarin we naast kosten ook uren moeten begroten van organisaties. Dat gaat verder dan alleen de sportbegroting. We hebben daarvoor ook een meer integrale samenwerking met andere gemeentelijke domeinen en organisaties.”

In hoeverre gooit corona roet in het eten?

Wolters: “Allereerst hadden we in januari nog het idee dat we per 1 april aan de slag konden met de uitvoering. Dat is nu wel naar achter geschoven, al was het alleen maar omdat je in kleine groepen best digitaal overleg kunt voeren, maar dat het bespreken van alle plannen met 25 partners toch echt wel iets anders vergt. We zijn nu aan het kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen, want die 25 krijgen we voor juni niet meer bij elkaar.”

Meeuwissen: “Corona leidt ook bij de sportaanbieders tot veel vragen. We zijn direct proactief gaan ophalen en proberen steeds middelen en manieren te vinden om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en adviseren. In het begin was dit nog even zoeken, maar al snel stonden we in de actiestand. Eigenlijk zijn op dit moment de coronagerelateerde vraagstukken in de plaats gekomen van de reguliere adviestrajecten op maat. Veel telefonisch contact en videobellen heeft ertoe geleid dat we nog kortere lijnen hebben met de sportaanbieders. Daardoor zijn we nog meer naar elkaar toegegroeid.”