Spring naar content

Kennisdeling en -ontwikkeling voor en door teamleiders

Teamleiders sport en bewegen en coördinatoren van buurtsportcoaches vallen vaak tussen wal en schip. Veel onderzoeken, bijeenkomsten en congressen zijn gericht op beleidsmakers of buurtsportcoaches, terwijl zij daar tussenin zitten en schakelen tussen beleid en uitvoering. Kenniscentrum Sport heeft eind 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar hun rol en ondersteuningsbehoeften en in 2019 twee bijeenkomsten georganiseerd. Na de zomer gaan drie werkplaatsen van start waarin Kenniscentrum Sport en teamleiders uit heel Nederland samen aan de slag gaan om tools te ontwikkelen voor (andere) teamleiders.

Coaching en ontwikkeling van buurtsportcoaches

De teamleider, manager of coördinator heeft een belangrijke rol lokaal, in de vertaling van sportbeleid naar uitvoeringsplannen en andersom. In het leggen van verbindingen naar andere domeinen en beleidsterreinen, maar zeker ook in het coachen en aansturen van buurtsportcoaches. Er is veel veranderd de laatste jaren als het gaat om de rol en de inzet van buurtsportcoaches en er wordt veel van hen gevraagd. Goede coaching en het bieden van opleidings- en ontwikkelmogelijkheden die aansluiten bij de vraag van de buurtsportcoach én van het werkveld zijn van groot belang om zoveel mogelijk impact te genereren.

Behoefte van teamleiders en coördinatoren

In gesprekken met teamleiders en coördinatoren over de inzet van buurtsportcoaches, merkten we steeds vaker dat teamleiders juist vragen hadden over hun eigen rol. En dan met name over de aansturing van buurtsportcoaches en het schakelen tussen uitvoering en beleid. Via bijeenkomsten en een vragenlijst is de specifieke behoefte van teamleiders inmiddels goed in kaart gebracht. Kenniscentrum Sport heeft de belangrijkste vraagstukken die zich goed lenen voor kennisontwikkeling vastgesteld als thema’s voor een drietal werkplaatsen. Over de thema’s met betrekking tot werkgeverschap of thema’s die het beste via een training of opleiding opgepakt kunnen worden, zal Kenniscentrum Sport afstemmen met organisaties als de WOS en de buurtsportcoach academies.

In cocreatie werken aan kennisontwikkeling

Voor teamleiders geldt hetzelfde als voor buurtsportcoaches: hun exacte rol en positionering verschilt per gemeente, maar er zit ook veel overlap in hun werkwijze en in de vraagstukken die ze hebben. Tijdens de eerste bijeenkomst bevestigden de aanwezige teamleiders het belang van onderlinge uitwisseling: “Ik vind het zo prettig en bijzonder dat iedereen zo open is. Dat kan natuurlijk ook, omdat we niet elkaars concurrenten zijn, maar allemaal van elkaar willen leren.” Kenniscentrum Sport wil graag in deze behoefte voorzien en start daarom drie onderstaande werkplaatsen voor teamleiders. Hierbij is de afspraak gemaakt met de teamleiders dat we gaan werken in cocreatie en dat iedereen openstaat voor het delen van kennis en ervaringen. In alle werkplaatsen gaan we de ervaringen, succesfactoren en tips vastleggen en vertalen naar een tool of tipsheet die ook door andere teamleiders gebruikt kunnen worden.

Werkplaatsen voor teamleiders

In juni zijn onderstaande thema’s vastgesteld met zo’n 25 teamleiders. Na de zomer van 2019 gaan drie werkplaatsen echt van start. Deze drie groepen met teamleiders uit heel Nederland gaan in samenwerking met Kenniscentrum Sport aan de slag met onderstaande vraagstukken:

  • Hoe ga je als teamleider aan de slag met de zichtbaarheid en de meerwaarde van de buurtsportcoaches?
  • Hoe kun je als teamleider andere beleidsterreinen en lokale partners betrekken bij (het borgen van) de Brede Regeling Combinatiefuncties? (o.a. cofinanciering)
  • Hoe vind je als teamleider een balans tussen coachen en sturen? Welke verschillende organisatiestructuren zijn er (globaal) en wat zijn voor teamleiders specifieke aandachtspunten binnen deze verschillende organisatiestructuren?

Artikel over de werkwijze en de vraagstukken van teamleiders

In het magazine Sport en Gemeenten is in maart 2019 een uitgebreid artikel gepubliceerd over “De belangrijke, complexe rol van de teamleider. Laveren tussen coachen en sturen, pendelen tussen beleid en uitvoering.” Dit artikel, met onder andere succesfactoren die teamleiders zelf benoemen ten aanzien van het aansturen van het team en schakelen tussen uitvoering en beleid, is te downloaden in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Samenwerking met andere organisaties

Kenniscentrum Sport is kennispartner in de landelijke ondersteuning van de Brede Regeling Buurtsportcoaches en zal de vraagstukken en ondersteuningsbehoeften van teamleiders bespreken met de andere partijen, zoals de VSG, SK12 en de Werkgevers Organisatie Sport (WOS). Er wordt daar o.a. gewerkt aan het opstarten van regionale buurtsportcoach academies, die ook ondersteuning en opleidingen kunnen bieden aan teamleiders op de betreffende vraagstukken. Daarnaast start Kenniscentrum Sport na de zomer met werkplaatsen voor teamleiders in Groningen, Friesland en Drenthe in samenwerking met de drie provinciale sportorganisaties in het Noorden.

Praktijkvoorbeelden ‘goed werkgeverschap’ en ‘monitoring en evaluatie van de buurtsportcoachregeling’

Lees het interview met coördinator van de buurtsportcoaches Robbert Jaspers in: ‘Zo krijgt de gemeente Soest inzicht in de opbrengsten van de buurtsportcoachregeling‘ over hun wijze van monitoren en evalueren. Bas de Wit, manager sport en bewegen bij SportSupport Kennemerland, vertelt over het belang van goed werkgeverschap voor een duurzame inzet van buurtsportcoaches en deelt zijn ervaringen en tips vanuit vijf gemeenten in regio Haarlem.

Meer weten?

Ben je ook een teamleider of coördinator en wil je meer informatie over het verkennend onderzoek en de werkplaatsen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Marloes Aalbers via marloes.aalbers@kenniscentrumsportenbewegen.nl of via 06-21649610.