Spring naar content

Tien tips om ouders te bereiken bij sport en bewegen van kinderen

Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Maar hoe maak je van ouders bondgenoten?

“Ouders melden zich waarschijnlijk niet spontaan. Zoek ze op!”

Kenniscentrum Sport heeft drie essentiële stappen geformuleerd die nodig zijn voor ouderbetrokkenheid bij sport- en beweeggedrag van kinderen: ouders bereiken, ouders bewust maken en ouders ondersteunen. In dit artikel vind je tien tips om ouders te bereiken. Ook zijn tips beschikbaar om ouders bewust te maken en ouders te ondersteunen.

1. Zoek de ouders op

Ouders melden zich waarschijnlijk niet spontaan. Zoek ze op! Ga naar plekken en gelegenheden waar ouders al komen en probeer ze daar te benaderen. Denk aan school en het schoolplein, maar ook aan hun werkplek, het buurthuis, het consultatiebureau, het winkelcentrum of de moskee. Op veel basisscholen zijn ouderkamers of informele koffieochtenden. Maak hier gebruik van!

2. Zet sleutelfiguren in om ouders te bereiken

In alle wijken, groeperingen en organisaties zijn zogenoemde ‘sleutelfiguren’ te vinden. Neem bijvoorbeeld een arts, een welzijnswerker of een geestelijk leider, zoals de imam. Deze personen hebben vaak grote invloed op de motivatie en het gedrag van de ouders. Zij kunnen helpen met het in contact komen met de doelgroep.

3. Kies een passende wervingswijze

Nodig ouders uit op een manier die hen aanspreekt. Bij ‘migrantenouders’ werkt het beter om ze mondeling uit te nodigen dan om brieven of flyers uit te delen. Of laat de kinderen zelf een uitnodiging voor hun ouders maken. Ook met een sociale netwerkbenadering is de kans op succes groter. Ouders worden dan benaderd door mensen uit hun directe omgeving, zoals familie, mensen van de buurt- of sportvereniging.

4. Maak gebruik van andere ouders

Een ouder neemt vaak sneller iets aan van een andere ouder dan van een professional. Informatie van een ‘gelijke’ roept een gevoel van vertrouwdheid en herkenning op. Vraag daarom ouders om reclame te maken voor de bijeenkomst die wordt georganiseerd. Vraag bijvoorbeeld een betrokken ouder om een stukje te schrijven in de schoolnieuwsbrief of lokale krant.

5. Maak gebruik van verwijzing door zorgprofessionals

Een verwijzing naar het sport- en beweegaanbod door een zorgverlener uit de eerste lijn, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) of thuiszorg werkt vaak goed. Als de huisarts ouders attendeert op het belang van sporten en bewegen, maakt dat indruk.

6. Zet in op gezelligheid, plezier en (samen) doen

Verleid ouders met leuke activiteiten. Inzetten op plezier komt minder belerend over. Bovendien wordt opgedane kennis beter onthouden. Een activiteit waarbij ouders en kinderen (samen) iets kunnen doen, spreekt vaak aan. Organiseer bijvoorbeeld een voetbaltoernooi tussen ouders en kinderen.

7. Koppel de uitnodiging aan prestaties van het kind

Nodig ouders uit voor een presentatie, toneelstuk, sportdag of werkstuk van hun kind. Dat is een laagdrempelige manier om ouders te betrekken. Door uw boodschap te koppelen aan de prestaties van hun eigen kind, staan ouders meer open voor de bijeenkomst.

8. Zorg voor een positieve uitstraling

Hoe denkt de ouder over uw organisatie? Het imago van de instelling heeft invloed bij werving: zorg daarom voor een positieve uitstraling. Is het slim om zelf de ‘afzender’ te zijn of kunt u de boodschap beter overbrengen via een andere partij?

9. Werk samen met anderen in de wijk

In de wijk vinden verschillende activiteiten plaats. Gezamenlijk dezelfde boodschap verkondigen via meerdere kanalen, vergroot het bereik. Zoek ook aansluiting met activiteiten uit andere sectoren. Bijvoorbeeld sport- en beweegactiviteiten gekoppeld aan taallessen voor (migranten)ouders, die vaak het Nederlandse sportverenigingsleven ook niet kennen. Andere mogelijke samenwerkingsthema’s zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, veiligheid, agressiereductie en voorkomen van schooluitval.

10. Reserveer voldoende tijd

Folders maken of ouders aanspreken op school: het vergt tijd om ouders te informeren en te werven. Vergeet niet dat moeilijk bereikbare doelgroepen niet zo snel zelf initiatief nemen om informatie te vragen. Een persoonlijk proactieve aanpak kan daarbij goed werken. Zorg dat daar voldoende tijd voor wordt vrijgemaakt.

Lees meer

Bovenstaande informatie is ook beschikbaar via de folder ‘Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen’. Andere tips zijn te vinden in de vier pagina’s tellende factsheet ‘Ouderbetrokkenheid’.