Spring naar content

Werken met lokale data in de sport

Of het nu gaat om nieuw gemeentelijk beleid, aanpassingen in beleid of het opzetten van een lokaal sportakkoord: onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis. De handreiking Werken met (lokale) data in de sport biedt handvatten voor het vinden van feiten en cijfers over sport en bewegen, relevante maatschappelijke ontwikkelingen, het duiden van gegevens en het analyseren van beleid.

Het ontwikkelen of bijstellen van beleid is een dynamische proces. Er spelen dan allerlei vragen bij de gemeente en andere betrokken partners over de stand van zaken in de gemeente nu – en in de toekomst. Wat is de sportdeelname in de gemeente en welke groepen mensen doen (nog) niet mee? Hoe staat het met de kwantiteit en kwaliteit van de sportaccommodaties? Hebben we inzicht in de motorische vaardigheid van de kinderen in onze gemeente? En hoe vitaal zijn de sportaanbieders? Data kan helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen.

De handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. Het biedt beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals handvatten en bronnen om de juiste lokale data te vinden en te benutten.

De handreiking

Om passend en effectief (sport)beleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang te beschikken over goede en betrouwbare data. Zeker bij grote investeringen wil je een beslissing niet nemen op wat je op het oog waarneemt. Maar ook bijvoorbeeld de inzet van personeel, het toekennen van subsidies of stimuleren van activiteiten zou niet gebaseerd moeten zijn op trial and error.

Voor beleidsontwikkeling- en uitvoering is goede informatie dus van belang. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om als professional (ambtenaar of andere stakeholder) in sport en bewegen je weg te vinden in bestaande databanken en onderzoeksgegevens. Of om de partijen te vinden die jou kunnen ondersteunen bij het oplossen van een onderzoeksvraag.

Met deze handreiking ondersteunen we je bij het verzamelen en duiden van informatie. We bieden een leidraad voor het werken met en presenteren van data en geven inzicht in methoden en instrumenten die je kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

Benutten van data

In de handreiking wordt aangeraden om op basis van relevante data en informatie een startfoto te maken van het lokale sport- en beweeglandschap. Hiermee beantwoord je de vraag: hoe is de situatie nu? Met de startfoto kun je het gesprek voeren over de huidige situatie en de wenselijke situatie in de toekomst. Bekijk hier de startfoto van regio Drenthe. Wil je informatie gericht inzetten, dan is het belangrijk dat je zowel vanuit beleid als praktijk een helder beeld hebt van wat je nu precies wilt weten.

In de handreiking stellen we hiervoor een aantal vragen centraal:

  • Wat wil je weten? Voor welke vraagstukken wil je data inzetten?
  • Welke informatie heb je nodig om antwoord op je vragen te vinden?
  • Waar en hoe is de informatie te vinden? Welke data is beschikbaar en wat moet ik later uitzoeken?
  • Hoe wil je de informatie presenteren?
  • Hoe geef je duiding aan de data? Alleen een cijfer zegt niet zoveel. Ga met elkaar in gesprek om na te gaan wat ze voor jouw gemeente en situatie betekenen.
  • En welke toekomstige ontwikkelingen hebben invloed op sport en bewegen?

De handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ is tot stand gekomen met input van professionals uit de dagelijkse (beleids)praktijk en ontwikkeld binnen het project ‘Lokale data voor toekomstig lokaal sportbeleid’. Het is een gezamenlijk product van de consortiumpartners betrokken bij dit project:

Het project is gefinancierd door de directie Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze handreiking brengt een aantal tools samen en is opgesteld in het kader van het Sportakkoord.

Ook interessant