Spring naar content

Wetgeving, kaders en kansen: Sport en bewegen voor ouderen

Sport en bewegen voor ouderen valt binnen een raamwerk van verschillende wetten. Kaders waarbinnen lokaal beleid wordt ontwikkeld. Je hoeft echt geen jurist te zijn om ouderen in beweging te krijgen. Maar het is wel nuttig en handig om te weten welke wetten invloed hebben op leef- en werkomgeving. Deze wetten vormen kaders, maar bieden vooral ook kansen voor het lokaal inzetten van sport- en beweeginitiatieven. De belangrijkste zijn:

Wpg: Ouderengezondheidszorg in de Wet Publieke Gezondheid (m.n. artikel 5a)

Vanuit deze wet hebben gemeenten een belangrijke taak en verantwoordelijkheid op het gebied van ouderenzorg. De Wpg geeft de gemeente veel beleidsvrijheid, wat maakt dat er maximaal ingezet kan worden op preventie en daarmee bijvoorbeeld op beweegactiviteiten voor ouderen. Door een actieve leefstijl te stimuleren blijven ouderen langer vitaal, kunnen ze langer thuis wonen en voelen zich minder eenzaam. Denk bijvoorbeeld aan valpreventie-oefeningen en aan functioneel trainen.

Meer weten over de Wpg? Op Loket Gezond Leven vind je meer informatie over de Wet Publieke Gezondheid.

Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ouderen doen een zittend op een stoel een oefening in een gymzaal
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Preventie, vroegsignalering en het voorkomen van zwaardere zorg zijn hier dan ook sleutelwoorden.

De gemeente zorgt voor ondersteuning bij mensen thuis en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Denk daarbij aan begeleiding en dagbesteding. Deze wet biedt daarmee kansen voor sport- en beweeginterventies gericht op ouderen. Van wandelinitiatieven in de buurt en beweegactiviteiten binnen de dagbesteding van ouderen tot valpreventie-trainingen.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Samenwerking met deze partijen kan interessante kansen opleveren.

Wmo en openbare ruimte

In de gemeente Velsen is een koppeling gemaakt tussen de Wmo en de algemene voorzieningen in de gemeente. In het beleidsplan staat: “Sport en bewegen heeft onder meer een preventieve functie. Velsen wil de openbare ruimte prettiger, groener en beweegvriendelijker inrichten. Denk hierbij aan voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Meer weten over de Wmo? Op Loket Gezond Leven vind je meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige zorg (Wlz)

De Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg zijn verplichte verzekeringen voor iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt.

De basisverzekering binnen de Zvw dekt standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Huisartsen kunnen ouderen doorverwijzen naar valpreventiecursussen of gecombineerde leefstijlinterventies. Deze GLI’s worden per 2019 in het basispakket vergoed.

De Wlz voorziet in de zorg voor mensen die de hele dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook binnen deze wet worden beweegactiviteiten ingezet, bijvoorbeeld in het verpleeghuis.

Samenwerking met zorgverzekeraar

De gemeente Utrecht werkt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan plannen voor de vernieuwing van de ouderenzorg. De “Stedelijke agenda ouderen” is erop gericht dat zoveel mogelijk oudere Utrechters zo lang mogelijk vitaal en gezond blijven. Meer informatie vind je in de nota “Stedelijke agenda ouderen”.

Niet meer thuis wonen

Meer lezen over de inzet van bewegen in een zorginstelling? Ga naar het onderdeel ‘Niet meer thuis wonen’.

Meer weten? Wil je meer weten over kansen voor preventie in de Zvw en in de Wlz? Op Loket Gezond Leven vind je meer informatie over beide wetten.