Spring naar content

Hechte gemeenschap in Rottevalle zorgt voor een duurzaam sportpark

Rottevalle, een dorp in de Friese gemeente Smallingerland, is met zo’n 1.300 inwoners een hechte gemeenschap. Dat zij goed samenwerken, blijkt uit de verduurzaming van sportpark ’t Hagehiem, waar meerdere sportverenigingen gebruik van maken. Bestuursleden en veel vrijwilligers helpen daarbij. Aly de Boer, secretaris van het sportpark, vertelt over de aanpak. 

Tennis, korfbal, voetbal

De gebruikers van sportpark ’t Hagehiem, aan de rand van Rottevalle, zijn de tennissers en korfballers van Wêz Handich en de voetballers van VV Rottevalle. De sportvelden zijn eigendom van de gemeente, maar het clubgebouw met kantine, kleedkamers en bestuurskamer zijn eigendom en in beheer van Stichting It Hagehiem. De stichting, die tegelijk met de bouw van de accommodatie in 1982 is opgericht, heeft een vijfkoppig bestuur: twee leden per vereniging en een lid van Dorpsbelang Rottevalle.

Aly de Boer: “In de huidige samenstelling zijn Wietze Lap en ik vanuit de korfbalvereniging respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur. Bij een volgende termijn worden deze posities vervuld door bestuursleden van de voetbalvereniging. We hebben het vijfde lid vanuit Dorpsbelang erbij, zodat we bij stemmingen een oneven aantal hebben. Ook treedt dit bestuurslid bij eventuele geschillen op als neutrale partij.”

De eerste stappen

Aly de Boer (rechts) en Wobbe van Wijk op sportpark ’t Hagehiem.

De eerste stap naar verduurzaming was in 2012, met een rapport van adviesbureau Sijperda-Hardy, dat inzicht verschafte in het energieverbruik. De afgelopen jaren zijn veel aanbevelingen uit dit rapport uitgevoerd. De inbreng en wensen van de leden zijn hierbij erg belangrijk. “Als stichting voeren wij immers uit voor beide verenigingen. De korfbalvereniging heeft een aantal jaar op hoog niveau gespeeld. De spelers kwamen bij clubs door het hele land en dan was het verschil in accommodatie soms wel erg groot.”

“Ons pand is van 1982 en was echt aan een opknapbeurt toe. De energiekosten waren erg hoog. Na de privatisering zijn we hier gelijk mee aan de slag gegaan. Als eerste hebben we de kleedkamers van beide clubs aangepakt. De ruimtes zijn nu goed geïsoleerd en we hebben douches met een tijdschakelaar. Ook zijn er zonnecollectoren en twee zonneboilers geplaatst. De voetbalvelden hebben nu ledverlichting. Als de verbouwing van de kantine klaar is, komt die ook bij de tennisbanen en korfbalvelden.”

Een bouwcommissie leidt de werkzaamheden in goede banen. Ook in dat bestuur zijn beide verenigingen en de stichting vertegenwoordigd. De bouwcommissie bestaat uit vrijwilligers, onder wie Wobbe van Wijk, die project engineer van beroep is. “Wij noemen hem ook onze bouwpastoor”, zegt Aly de Boer lachend. “We zijn als commissie aan de slag gegaan met de rest van het gebouw”, vertelt Wobbe van Wijk. “We hebben opnieuw een rapport laten opstellen, dit keer door W2N via Sportstroom. Dat was kosteloos via een gesubsidieerd begeleidingstraject van NOC*NSF.”

Gecombineerde financiering

Voor het uitvoeren van deze volgende fase van verduurzaming was naast eigen middelen € 225.000 nodig. Het bestuur van ’t Hagehiem heeft slim gebruik gemaakt van verschillende financieringsbronnen. Het geld voor de zonnepanelen komt bijvoorbeeld uit de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Aly de Boer: “Aan vreemd vermogen wilden we maximaal € 150.000 investeren. Sportstroom wees ons op de sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds.” De financiering is verstrekt onder borgstelling van zowel de Stichting Waarborgfonds Sport als de gemeente. “Onze contactpersoon bij het BNG Duurzaamheidsfonds schoot ons te hulp bij het regelen van de gemeentegarantie en heeft rechtstreeks met de gemeente contact genomen om dit in orde te maken.” 

Sportlening met borgstelling

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die borgstellingen verstrekt aan banken. Leningen tot € 100.000 kunnen volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd. Sinds haar oprichting heeft SWS meer dan 2.700 sportorganisaties geholpen om investeren in de eigen accommodatie mogelijk te maken. Jaarlijks worden meer dan 75.000 sporters door SWS geholpen met het vernieuwen van de sportaccommodatie. Meer informatie over de stichting en het aanvragen van de borgstelling is te vinden op de website van SWS.

Speciaal voor sportverenigingen heeft het BNG Duurzaamheidsfonds de Sportlening (tot € 500.000 met een ondergrens van € 10.000). Met een borgstelling van SWS kan dit tegen een aantrekkelijke rente. Meer informatie over de sportlening is te vinden op de website van BNG Duurzaamheidsfonds.

Hierna bleef nog een kostenpost van € 75.000 over. Daar kwam het ‘Iepen Mienskipsfûns’ in beeld. Dit fonds van de provincie Friesland verstrekt subsidies tot maximaal € 75.000 voor maatschappelijke initiatieven. Hiervoor moest ’t Hagehiem de strijd aan met vijf andere gegadigden. “We hebben de  provincie overtuigd. We kregen de subsidie en konden door.” Deze videopitch voor de subsidieaanvraag van het Iepen Mienskipsfûns is gemaakt door Sierd de Boer jr. van Lost Buildings:

Bouwen in coronatijd

’t Hagehiem kon weer aan de slag. En toen kwam Covid-19. Ondanks dat de clubs het ledenaantal stabiel hebben weten te houden, voelden ze het wegvallen van kantine-inkomsten, die hard nodig waren voor de bekostiging van de verbouwing. Aly de Boer: “We hebben toen onze voorraad bier en fris verkocht aan onze leden. Snoep en dergelijke hebben we naar de voedselbank gebracht. We hebben wat overheidssteun gehad en de kantine is weer open, maar we proberen de gemiste inkomsten in te halen met het organiseren van extra activiteiten, zoals een galafeest.” 

Een compact team is in de tussentijd begonnen met onder meer de isolatie van de kantine: in de vloer, het dak en overal HR+++-glas. Ook zijn er nieuwe toiletblokken geplaatst. De keuken krijgt energiezuinige apparatuur en wordt klaar gemaakt om straks helemaal van het gas af te gaan. Bij de aanleg van de nieuwe vloer wordt voorgesorteerd op de komst van een warmtepomp. Ook krijgt het clubhuis meer ruimte – voor de nieuwe bestuurskamer. Wobbe van Wijk: “Bij de sloop kijken we goed welke materialen we weer opnieuw kunnen gebruiken.”

Voorjaar 2023

Nu het park weer helemaal open is en er geen anderhalvemeterregel meer geldt, wordt de verbouwing versneld. “We schakelen meer hulp in van vrijwilligers. De grote klussen staan nu op het programma, zoals de grond uitgraven voor de uitbouw van de bestuurskamer. Hiervoor gaan de teams van de clubs aan de slag. We hebben een rooster van werkzaamheden gemaakt. Zo wordt intekenen heel makkelijk en kan iedereen meteen aan het werk”, vertelt Aly. “Onze bestuurstermijn zat er dit jaar op, maar we hebben met elkaar afgesproken om de huidige samenstelling aan te houden tot na afronding van de verbouwing. We streven ernaar om in het voorjaar van 2023 helemaal klaar te zijn. Dan viert de voetbalvereniging haar 50-jarige bestaan – dus groot feest.”