Spring naar content

Aandacht voor diversiteit en inclusie nog niet vanzelfsprekend in sportopleidingen

De meeste mbo- en hbo-sportopleidingen geven op verschillende momenten binnen de opleiding aandacht aan de thema’s sociale diversiteit en inclusie. Daarbij gaat het om aspecten als meedoen en meepraten, sociale veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen, gericht op het tegengaan van sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat inclusief sporten en bewegen lang niet overal een stevig onderdeel is van de basisopleidingen. Diversiteit en inclusie zijn voor de meeste studenten van sportopleidingen geen onderdeel van de kerncompetenties, maar eerder vrije keuze-onderdelen.

Dit blijkt uit een verkenning naar de aandacht voor inclusief sporten en bewegen in het curriculum bij mbo- en hbo-sportopleidingen. Het Mulier Instituut is deze verkenning in 2019 gestart omdat sportprofessionals zoals managers, buurtsportcoaches en sportleraren, -trainers en -begeleiders een sleutelrol vervullen in het vormgeven van een inclusieve(re) sportomgeving. Voor het behalen van de gestelde doelen in het deelakkoord inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord, is expertise nodig over verschillende vormen van sociale ongelijkheid en de onderlinge samenhang daarbij. Denk hierbij aan ongelijkheid naar leeftijd, beperkingen, genderidentiteit, seksuele voorkeur, sociaaleconomische status en etniciteit.

Andere uitkomsten uit deze verkenning zijn:

  • De thema’s inclusie en diversiteit komen binnen sportopleidingen vooral in keuzevakken en stages aan de orde. De keuzevakken en stages gaan vaak in op één specifieke doelgroep (zoals ouderen, mensen met beperkingen en mensen met een migratieachtergrond).
  • Binnen de studentenpopulatie van de sportopleidingen in Nederland zijn mannen oververtegenwoordigd bij de meeste mbo- en hbo-sportopleidingen. Bij mbo Sport en bewegen, hbo Sportkunde en hbo ALO-opleidingen zijn ongeveer drie op tien studenten vrouwen.
  • ‘Harde cijfers’ over de samenstelling van de studentenpopulatie naar migratieachtergrond binnen sportopleidingen zijn nauwelijks beschikbaar. Vertegenwoordigers van de diverse mbo- en hbo-sportopleidingen geven zelf aan dat zij weinig studenten met een niet-westerse migratieachtergrond opleiden.

Lees het rapport ‘Diversiteit en inclusie in sportopleidingen’

Bron: Mulier Instituut