Spring naar content

Duurzame innovaties voor sporten in de openbare ruimte

Vorige week kwamen in Sportcentrum Valkenhuizen bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten samen voor een open brainstorm over duurzame innovaties ten behoeve van sporten in de openbare ruimte.

Op initiatief van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector hebben 30 aanwezigen vier concrete onderwerpen besproken.

Onderzoek monitoring en activatie 

Geert Boots van de gemeente Haarlem, Kars van Deutekom en Gert Zwaal van het Sportbedrijf Arnhem verzorgden de aftrap. Zij gaven een presentatie over het onderzoek dat zij uitvoeren aangaande monitoring en activatie op sport in de openbare ruimte. Waarmee ze inzicht willen krijgen op de sociaal maatschappelijke waarde van sportHet onderzoek is net van start gegaan en is één van de eerste in Nederland. De praktijk laat zien dat het lastig is om tot een goede MKBA (Maatschappelijke kosten-batenanalyse) te komen. Daar worden nu de eerste stappen in gezet.

Product as a Service (PaaS)

Zedgar van Veldhuizen van de gemeente Amsterdam en Lector Taeke Tuinstra (lectoraat Green Logistics NHL Stenden Hogeschool) gaven een presentatie over de vitalisatie van het Adidasplein in Amsterdam vanuit het principe ‘Product as a service (PaaS).

De markt heeft duidelijke ideeën bij de invulling van PaaS. Voor gemeenten vraagt deze manier van aanbesteden aanpassingen in inkoop, financiën en organisatie. Iedere gemeente gaat hiermee te maken krijgen. De gemeente Amsterdam gaat aan de slag om samen met bedrijven de mogelijkheden te verkennen en om draagvlak te creëren bij de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente. Zo komt gemeente Amsterdam tot een afweging voor het wel of niet inzetten van PaaS. En zo ja, hoe ze dat gaan uitvoeren. voor het toepassen PaaS.

Circulair en duurzaam materiaalgebruik 

Johan van Herpen en de afdeling ‘Speel’ van de gemeente Rotterdam gingen in gesprek met marktpartijen over de mogelijkheden van circulair en duurzaam materiaalgebruik. De marktpartijen geven aan dat er veel mogelijk is en dat zij graag verder praten over onder andere 3D printing en modulair gebruik.

Wet Attractiebesluit Speeltoestellen (WAS)

Nauk van der Donk van het Rijksvastgoedbedrijf en Hans Lanters van De Klimwandspecialist hebben de nieuwe WAS toegelicht.

De komende maanden worden de pilots per gemeente verder uitgewerkt. En wordt het interne draagvlak verder vergroot. Van daaruit wordt per gemeente bepaald hoe ze samen met het bedrijfsleven de pilot tot een succes gaan maken. In het voorjaar komt er een vervolg op deze bijeenkomst waar marktpartijen zich voor kunnen aanmelden en de gelegenheid krijgen hun expertise in te brengen en samen met de gemeenten verder te zoeken naar oplossingen.

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262

richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl