Spring naar content

Grote bereidheid onder sportverenigingen om mensen met een beperking welkom te heten

Ongeveer drie kwart van de sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging (74%). De bereidheid en mate waarin verenigingen de mogelijkheid zien om (meer) mensen met een beperking welkom te heten in de vereniging verschilt per specifieke beperking van 26 procent voor mensen met psychische problemen tot 56 procent voor mensen met een auditieve beperking.

Dit blijkt uit een peiling van het MI Verenigingspanel in de zomer van 2020 in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen van het Mulier Instituut. Met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut deze monitor uit. De vragenlijst is ingevuld door 453 verenigingen.

Andere belangrijke bevindingen uit deze peiling zijn:

  • 68 procent van de sportverenigingen geeft in 2020 aan dat zij al één of meer leden met een beperking heeft. Dit is een stijging ten opzichte van 2018.
  • Bij 90 procent van de verenigingen met leden met een beperking doen de leden met een beperking mee in het reguliere sportaanbod. 19 procent van de verenigingen met leden met een beperking heeft aparte teams of trainingsgroepen voor leden met een beperking. Dit hebben zij in ongeveer de helft van de gevallen voor leden met een verstandelijke of motorische beperking en minder vaak voor leden met een auditieve beperking (9%) of psychische problemen (4%). Bij 10 procent komen beide soorten aanbod voor.
  • Het merendeel van de verenigingen met leden met een beperking heeft geen specifiek kader of ondersteuning van begeleiders voor mensen met een beperking (80%).
  • Belemmeringen om (meer) leden met een beperking in de vereniging welkom te heten zijn voor sportverenigingen het ontbreken van belangstelling of vraag vanuit de doelgroep en te weinig (gekwalificeerde) trainers of begeleiders.

Lees de complete factsheet ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aanbod van verenigingen’.

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Gutter.