Spring naar content

Nieuwe EU commissaris voor o.a. sport

De Bulgaarse Iliana Ivanova is benoemd tot nieuwe EU commissaris voor o.a. sport. Ivanova komt in de plaats van EU Commissaris Marya Gabriel, die tussentijds is afgetreden toen ze gevraagd werd minister van Buitenlandse Zaken te worden in de Bulgaarse regering. Na een drie uur durende hoorzitting met Ivanova hadden de bevoegde commissies van het Europees Parlement al het licht op groen gezet voor de benoeming van Ivanova. Nu heeft, zoals de procedure het voorschrijft, ook de plenaire vergadering haar zegen gegeven.

Een samenvatting van Ivanova’s visie op hoe ze het Europees jeugd- en sportbeleid in de toekomst wil aanpakken:

“De prioriteiten voor jeugd en sport zijn inderdaad met elkaar verweven, aangezien de twee sectoren een horizontaal en multisectoraal bereik hebben. Ik bewonder hun grote samenbindende kracht voor onze samenlevingen. Met de EU-strategie voor jongeren 2019-2027 wil de Commissie ‘jongeren betrekken, verbinden en mondig maken’ om jongeren bij het democratische leven te betrekken en ervoor te zorgen dat ze allemaal over de nodige middelen beschikken om aan de samenleving deel te nemen. Ondertussen bouwt sport aan cohesie, bevordert het sociale inclusie en stimuleert het een groter gevoel van Europese identiteit. Door onze inspanningen om een Europese dimensie aan sport te geven, willen we gemarginaliseerde leden van onze samenlevingen bereiken, hen in inclusieve gemeenschappen opnemen en tegelijkertijd een gezonde levensstijl voor iedereen bevorderen. In die zin levert het sportbeleid een beslissende bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de jeugdstrategie.”

Over Europees sportbeleid: “Ik erken dat sport een belangrijk deel uitmaakt van het leven van miljoenen Europeanen en bijdraagt aan de gezondheid – ook de geestelijke gezondheid -, de cohesie van de samenleving en de integratie van gemeenschappen, naast atletiek- en vrijetijdsdoeleinden. Sport leidt ook tot banen, groei en innovatie. De EU heeft een ondersteunende bevoegdheid op het gebied van sport. Door in samenwerking met de sportbeweging een Europese dimensie aan sport te geven, bevorderen we een sportsector die geïnspireerd is door Europese waarden. Door middel van Erasmus+ Sportacties en jaarlijkse evenementen willen we fair play, sportparticipatie en een gezonde leefstijl voor iedereen bevorderen. Sectoroverschrijdende samenwerking is essentieel, aangezien sport en lichaamsbeweging raakvlakken hebben met verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, gezondheid en welzijn, jeugd, inclusie, gelijkheid, werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en economie.Ik ben ervan overtuigd dat sport een krachtig middel is om waarden en mensenrechten in onze samenlevingen te bevorderen. 

Over het programma Erasmus+, waar onder meer sportorganisaties een beroep op kunnen doen, zei ze: “Erasmus is voor mij ongetwijfeld een van de meest succesvolle Europese merken. Ik zal me volledig inzetten voor de voortzetting van de strategische uitvoering en de verdere promotie van Erasmus+, ons vlaggenschipprogramma van de EU op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om ervoor te zorgen dat ons vlaggenschipprogramma voor mobiliteit blijft doen wat het al 36 jaar doet – mensen over grenzen heen met elkaar in contact brengen, en iedereen kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen, en dat onder deze moeilijke financiële omstandigheden.”