Spring naar content

Onderzoek Start (V)aardig: het beweegplezier van kleuters vergroten

Dinsdag 29 september vond de eerste expertmeeting van het onderzoek Start (V)aardig plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit omtrent de beweegvaardigheid van kleuters en hoe dit zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd. Deze interactie resulteert in voldoende input voor de vervolgstappen van het onderzoek.

Start (V)aardig

Het onderzoek Start (V)aardig wordt uitgevoerd door een consortium en loopt van 2019 tot 2023. Het doel is om buurtsportcoaches te voorzien van bouwstenen en praktische handvatten ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters. Het onderzoek zet in op:

  • verbetering van motorische vaardigheid;
  • vergroten van bewustzijn en kennis van de beweegrichtlijn;
  • vergroten van plezier en deelname aan sport en bewegen;
  • vergroten van het bewustzijn van de rol van ouders in de motorische ontwikkeling en beweeggedrag.

Hierbij gaat het onderzoek uit van verschuiving van de momenteel vooral uitvoerende rol van de buurtsportcoach naar daarbij een meer regisserende en verbindende rol. Kenniscentrum Sport & Bewegen is een van de betrokken partners. Bezoek www.allesoversport.nl/startvaardig voor meer informatie over het onderzoek.

Deelname expertgroep

Tijdens de meeting werden tussentijdse resultaten voorgelegd aan een expertgroep, om zo hun behoefte te peilen en input op te halen voor vervolgstappen. De groep experts bestond uit onder meer vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag en Almere, de KVLO, JGZ, Sportbonden, GGD en kinderfysiotherapie.

In elk van de regio’s Groningen, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven nemen minimaal tien scholen deel aan het onderzoek, wat neerkomt op zo’n 1500 kinderen. Ondanks dat nog niet alle data binnen en geanalyseerd zijn, blijken er al mooie resultaten. De onderzoeksgroep brengt drie centrale elementen binnen het zogenoemde ‘physical literacy’ (vertaald: beweegvaardigheid) in kaart: competentie, motivatie en vertrouwen. Vanwege de lage leeftijd van de doelgroep (kleuters) wordt het vierde element ‘kennis’ buiten gelaten. Wat nu al opvalt, is dat kleuters op alle drie de elementen hoog lijken te scoren. 

Zodra alle data binnen zijn en de analyse is voltooid, wil de onderzoeksgroep eventuele regionale verschillen inzichtelijk maken. Daarnaast gaat de groep zich specifiek richten op kinderen met een risicoprofiel waarbij de beweegvaardigheid achterloopt. 

Beweegvaardigheid en begeleiding

Een ander belangrijk aandachtspunt was het volgende vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat plezier, motivatie en vertrouwen in bewegen hoog blijven scoren, ook wanneer kleuters ouder worden? Het lijkt van belang om enerzijds goed na te denken over de beweegvaardigheid (wat biedt je de kinderen aan?) en anderzijds voldoende aandacht te schenken aan begeleiding (hoe/door wie bied je het aan?). Tijdens het laatste deel van de expertmeeting splitsten de deelnemers op in een aantal groepen en lag er meer focus op interactie. Verschillende erkende interventies die lokaal worden ingezet passeerden de revue en de interactie leidde tot diverse eye openers die meegenomen worden in het onderzoek.

Meer informatie?

Bezoek www.allesoversport.nl/startvaardig voor meer informatie over het onderzoek.