Spring naar content

Uitvoering Nationaal Sportakkoord: op veel plekken beweging zichtbaar

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de Monitor Nationaal Sportakkoord, opgesteld door het Mulier Instituut.

Het sportakkoord kent zes pijlers, elk met een eigen ambitie. We zien in alle pijlers vooruitgang wat betreft agendering, bewustwording en kennisoverdracht. Wel moeten nog de nodige stappen worden gezet voordat alle maatregelen, instrumenten en vormen van ondersteuning de sportaanbieders en andere ‘eindgebruikers’ bereiken. De mate waarin dit al lukt verschilt sterk per pijler en per doel of maatregel. 

Meer samenwerking en uitwisseling 
Sinds de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord op 29 juni 2018 is meer en betere samenwerking en uitwisseling tot stand gekomen tussen betrokken partijen, van zowel binnen als buiten de sport. Landelijke platforms en allianties zorgen voor afstemming en samenwerking binnen de pijlers. Lokaal zijn regiegroepen gevormd die de uitvoering van de lokale sportakkoorden coördineren. In veel gemeenten is een lokaal sportnetwerk in opbouw.  

Verbindende werking, coronamaatregelen en uitdagingen 
Andere bevindingen uit de vijfde Monitor Nationaal Sportakkoord zijn:  

  • Het sportakkoord werkt verbindend: het heeft op veel plekken, zowel lokaal als landelijk en regionaal, partijen van binnen en buiten de sport bij elkaar gebracht. Vaak ook partijen die niet eerder met elkaar samenwerkten en elkaar niet of nauwelijks kenden.  
  • De coronapandemie heeft een paradoxale invloed gehad. Enerzijds hebben de beperkingen geleid tot meer maatschappelijk besef van het belang van sport en bewegen. Anderzijds heeft corona de lokale implementatie van het sportakkoord vertraagd, bijvoorbeeld omdat fysieke activiteiten bij sportaanbieders grotendeels stillagen. 
  • We zien ‘lerend beleid’: beleid dat zich aanpast aan de veranderende omstandigheden en leert van de uitvoering, bijvoorbeeld in hoe de regie over de uitvoering van de pijlers vorm krijgt.  
  • De belangrijkste uitdaging voor de komende tijd is het daadwerkelijk bereiken van de ‘eindgebruikers’. Of dat lukt hangt af van of kan worden voortgezet en versterkt wat in gang is gezet. De verdubbeling van het uitvoeringsbudget voor 2021 voor de lokale sportakkoorden kan hierbij helpen. 

Voortgangsrapportages Monitor Sportakkoord 
In de Monitor Nationaal Sportakkoord brengt het Mulier Instituut per pijler van het sportakkoord de ontwikkelingen in kaart in de aanpak en de inzet van maatregelen waarmee de ambities worden nagestreefd. Deze voortgangsrapportage van juni 2021 is de vijfde in een serie voortgangsrapportages waarin het Mulier Instituut het Nationaal Sportakkoord gedurende de looptijd (2018-2022) kortcyclisch monitort. In de volgende voortgangsrapportage van november 2021 zal de focus liggen op de uitvoering van de lokale sportakkoorden.  

Lees meer in de rapportage ‘Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ – De zes pijlers gepeild. Voortgangsrapportage juni 2021.’ Of lees de beknopte versie van de rapportage.