Spring naar content

Kwart jonge topsporters sport minder door gezondheidsproblemen

Eén op de vier jonge topsporters kampt met ziektes of blessures die hun weerslag hebben op trainingen en prestaties. Dit blijkt uit recent Noors onderzoek onder 260 jonge topsporters.

Hoewel er de laatste jaren veel aandacht is voor een goede hygiëne en het voorkomen van blessures bij volwassen topsporters, wordt hier bij jonge topsporters wat minder aandacht aan besteed. De Noorse onderzoekers laten zien dat dit onterecht is, omdat blessure en ziekte ook bij jonge topsporters veel voorkomen. Het is belangrijk hier oog voor te hebben, want deze ziekte en blessures zorgen ervoor dat de jonge sporters minder (intensief) trainen en minder presteren. Bovendien vormen blessures een belangrijke reden voor kinderen om te stoppen met sporten [1].

Wat is er al bekend?
• Goede gezondheid is belangrijk voor topsporters.
• Aandacht voor gezondheid van volwassen topsporters is flink toegenomen.
• Blessureleed op jonge leeftijd is belangrijke reden om te stoppen met sporten.

Wat is nieuw?
• Ook bij jonge topsporters komen ziekte en blessures veel voor.
• Aandacht voor hygiëne, techniek en individuele belasting is belangrijk.

Ziekte en blessures

De Noorse onderzoekers ontdekten dat gemiddeld 43 procent van de jonge topsporters last heeft van gezondheidsproblemen. Bij 25 procent van de sporters bleken de problemen zo groot dat de sporters hun trainingsvolume naar beneden moesten schroeven of tijdelijk helemaal moesten stoppen met sporten. In bijna één derde van de gevallen kwam dit door ziekte, en in ruim twee derde door een blessure. Hierbij waren iets minder dan de helft van de blessures het gevolg van overbelasting. De andere helft van de blessures waren acute blessures, zoals een verrekte spier.

Bovenstaande getallen zijn gemiddelden van een half jaar aan verzamelde gegevens en dus niet afkomstig van slechts een eenmalige meting. Gedurende 26 weken verzamelden de onderzoekers wekelijks de gezondheidsgegevens van 260 topsporters (en 60 subtopsporters), middels vragenlijsten en interviews. Bovenstaande percentages golden op elk gemeten moment in dat half jaar.

Opvallend was dat duursporters ruim twee keer zo vaak ziek waren als sporters die een technische sport of teamsport beoefenden. De technische sporters en teamsporters hadden juist meer blessures dan duursporters. Met name acute blessures kwamen meer voor bij deze sporters; zo’n acht tot negen keer vaker.

Wat nu?

De onderzoekers benadrukken het belang van aandacht voor de gezondheid van jonge topsporters. Deze aandacht moet zich volgens hen niet alleen richten op het voorkomen van acute blessures, maar ook op het voorkomen van overbelasting en ziekte. De onderzoekers stellen voor dit te doen door bijvoorbeeld tijdens trainingen meer de nadruk te leggen op de ontwikkeling van techniek en minder op competitie en winnen. Daarnaast geven ze aan dat het belangrijk is om de belasting van spelers goed te monitoren en individuele programma’s te maken. Wanneer sporters met verschillende teams meespelen is samenwerking tussen coaches hierbij van groot belang. Daarnaast geven de onderzoekers aan dat het voor de preventie van ziekte belangrijk is om jonge sporters bij te scholen over hygiëne.

Bron

  1. Crane JR, Temple VA (2014). A systematic review of dropout from organized sport among children and youth. European Physical Education Review, 21:114-131