Spring naar content

Taakgerichte doelstellingen leiden tot meer teamcohesie bij voetbal

Voetballers die denken dat hun coach en teamleden zich richten op de eigen prestatieverbetering in plaats van beter zijn dan de anderen, voelen zich meer betrokken bij het team en zijn vaker tevreden. Het is dus voor coaches aan te raden om doelen te kiezen die taakgericht zijn, zoals inzet en verbetering van de individuele (en team-) kwaliteiten. Dit blijkt uit een studie bij 300 voetballers uit de Spaanse derde divisie.

Doelstellingen

De doelstellingen die een coach of sporter kiest, zijn belangrijk voor de samenhang binnen het team, de motivatie van de sporters en hun psychologisch welzijn (zoals gevoelens van geluk en afwezigheid van stress). Hierbij zijn taakgerichte doelen of resultaatgerichte doelen te onderscheiden. Onder taakgerichte doelen verstaat men bijvoorbeeld inzet en verbetering van de individuele en teamvaardigheden. Resultaatgerichte doelen zijn beter zijn dan anderen en winnen. García-Calvo en collega’s hebben een langetermijnstudie opgezet waarin zij Spaanse voetballers ondervroegen over de doelstellingen van hun coach en teamgenoten.

Voetballers

De spelers van 20 teams uit de derde divisie van de Spaanse voetbalcompetitie deden mee aan dit onderzoek. Uiteindelijk zijn de gegevens van 303 spelers van gemiddeld 25 jaar gebruikt. Zij vulden vragenlijsten in waarin gevraagd is of zij de doelstellingen van hun trainer en teamgenoten taakgericht of resultaatgericht vonden. Ook is gevraagd wat zij vonden van de teamcohesie en hoe tevreden zij waren met het spelen binnen hun team. De vragenlijsten zijn op 3 momenten door de spelers ingevuld met ongeveer 5 maanden tussen de meetmomenten.

De score op “tevredenheid binnen het team” en “gevoel van teamcohesie” verbeterde in de tijd bij spelers die aangaven dat hun coaches en medespelers vooral taakgerichte doelstellingen hadden. Als de spelers aan het begin van het seizoen dachten dat de coach en teamgenoten vooral resultaatgerichte doelstellingen hadden, verlaagde de score op tevredenheid en gevoel van teamcohesie juist.

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat de gevoelens van teamcohesie en de tevredenheid met deelname aan het team toenamen bij spelers die aan het begin van het seizoen taakgerichte doelen van de coach en het team rapporteerden. Een oorzakelijk verband is echter niet bewezen; in deze studie is niet onderzocht of een verandering van de doelstellingen ook leidde tot ander gedrag. De gevonden resultaten in de tijd geven daarentegen een goede indicatie dat taakgerichte doelstellingen positieve effecten kunnen hebben. Het lijkt daarom aan te raden om de nadruk te leggen op taakgerichte doelstellingen binnen een team, zoals inzet en een verbetering van de individuele en teamprestatie.

Bron

  1. García-Calvo T, Leo FM, Gonzalez-Ponce I, Sánchez-Miguel PA, Mouratidis A, Ntoumanis N (2014) Perceived coach-created and peer-created motivational climates and their associations with team cohesion and athlete satisfaction: evidence from a longitudinal study. J. Sports Sci., 32:1738-1750